Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 17/11/2019.

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw planowania i realizacji budżetu w Wydziale Finansów i Budżetu

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Weryfikowanie, pod względem zgodności z przepisami prawa i rachunkowym, wniosków dotyczących dokonania zmian w budżecie, składanych przez wydziały Urzędu oraz jednostki administracji zespolonej (JAZ) w celu prawidłowego opracowania decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie zmian w budżecie w układzie tradycyjnym i zadaniowym.
 • Koordynowanie zadań w ramach nadzorowanych działów celem przygotowania projektu budżetu Wojewody Śląskiego w układzie tradycyjnym i zadaniowym dla części 85/24 – województwo śląskie.
 • Weryfikowanie, pod względem zgodności z przepisami prawa i rachunkowym, w ramach nadzorowanych działów, wniosków w zakresie zmiany w budżecie złożonych przez wydziały Urzędu oraz JAZ w celu prawidłowego opracowania wystąpień do Ministra Finansów oraz ministrów resortowych (za pośrednictwem Systemu Obsługi Budżetu Państwa TREZOR) dla potrzeb pozyskania środków z rezerw celowych i rezerwy ogólnej na realizację zadań objętych budżetem Wojewody Śląskiego.
 • Inicjowanie działań i uczestniczenie w procesie opracowania decyzji Wojewody Śląskiego w sprawie projektu ustawy budżetowej oraz ustawy budżetowej w celu stworzenia planu finansowego w układzie tradycyjnym i zadaniowym stanowiącego podstawę gospodarki finansowej dla części 85/24 - województwo śląskie.
 • Rozliczanie udzielanych powiatom ziemskim i grodzkim dotacji na działalność bieżącą i zakupy majątkowe powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego oraz komend miejskich i powiatowych państwowej straży pożarnej województwa śląskiego w celu uznania ich wydatkowania za zasadne lub wskazanie ewentualnej kwoty podlegającej zwrotowi do budżetu państwa.
 • Wprowadzanie do systemów informatycznych QNT, TREZOR wydanych decyzji Wojewody Śląskiego i decyzji Ministra Finansów w sprawie zmian w planie wydatków województwa śląskiego w celu zobrazowania planu po zmianach budżetu części 85/24 – województwo śląskie w danym roku.
 • Kontrola planów finansowych dysponenta III – go stopnia i JAZ na podstawie prowadzonej ewidencji wydatków budżetu Wojewody Śląskiego w systemach informatycznych QNT, TREZOR oraz ewidencji własnej w celu ciągłego aktualizowania stanu budżetu województwa śląskiego.


Warunki pracy

Kontakty zewnętrzne: Ministerstwo Finansów oraz ministerstwa resortowe - w ramach planowania i realizacji budżetu Wojewody Śląskiego w celu uzgodnienia i wymiany informacji w zakresie nadzorowanych działów; jednostki administracji zespolonej w ramach planowania i realizacji budżetu województwa śląskiego oraz w celu uzyskiwania informacji dotyczących dokonywania zmian w planie wydatków jednostek; jednostki samorządu terytorialnego w ramach planowania i realizacji budżetu województwa śląskiego oraz w celu uzyskiwania informacji dotyczących udzielanych jednostkom dotacji. Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na II piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: http://bip.katowice.uw.gov.pl/praca_w_urzedzie/index.html (wzory oświadczeń) oraz w linku pod ogłoszeniem.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata. Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.
Oferty kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze.
W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: 32 20-77-246 lub 32 20-77-796.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i z prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości w przypadku posiadania wykształcenia wyższego,
doświadczenie zawodowe nie jest wymagane w przypadku posiadania wykształcenia wyższego ekonomicznego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego (Dział I)
 • komunikacja
 • współpraca
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność obsługi komputera (pakiet MS Office) na poziomie średniozaawansowanym
 • znajomość ustawy o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • myślenie analityczne
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. planowania i realizacji budżetu w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/07/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry