Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw obsługi kasowej Urzędu, prowadzenia ewidencji księgowej analitycznej i syntetycznej dochodów budżetowych oraz egzekucji w Biurze Organizacyjno - Budżetowym

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przyjmowanie wpłat, dokonywanie wypłat oraz sporządzanie dokumentów kasowych w celu prawidłowego udokumentowania przebiegu operacji w Kasie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach (ŚUW).
 • Wystawianie faktur VAT na podstawie zleceń przekazanych przez wydziały merytoryczne lub na wniosek klientów Urzędu celem obciążenia kontrahentów Urzędu zgodnie z zawartymi umowami.
 • Prowadzenie spraw związanych ze ściąganiem (egzekucją) należności budżetowych w celu zapewnienia wykonania (realizacji) przypisanych w księgach rachunkowych dochodów Skarbu Państwa, w tym sporządzania tytułów wykonawczych i wniosków egzekucyjnych.
 • Uzgadnianie ewidencji analitycznej kont z ewidencją syntetyczną celem wyeliminowania błędów, dokonania zwrotów nadpłat i prawidłowego sporządzenia sprawozdań budżetowych.
 • Sporządzanie odpisów aktualizujących należności wątpliwych do wyegzekwowania, przelewów zrealizowanych dochodów oraz naliczanie odsetek celem właściwego ujęcia w księgach rachunkowych dysponenta trzeciego stopnia.
 • Sporządzanie dokumentów księgowych w zakresie dochodów i należności celem zapewnienia właściwego prowadzenia ksiąg rachunkowych dysponenta trzeciego stopnia.


Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane na II piętrze budynku. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kilka razy w tygodniu praca w kasie Urzędu (usytuowanej na parterze budynku) związana z przyjęciem wpłat od klienta zewnętrznego.
Nietypowe godziny pracy - raz w tygodniu wydłużony czas pracy z uwagi na umożliwienie osobom pracującym załatwienia spraw obywatelskich. Dodatkowo dyżury w wyznaczone soboty. Obsługa klientów indywidualnych, w tym cudzoziemców. Zagrożenie korupcją w związku z naciskami dłużników w zakresie odstąpienia od egzekucji bądź odwleczenia jej w czasie.
Kontakty zewnętrzne z: organami egzekucyjnymi (urzędy skarbowe, komornicy sądowi) celem uzyskania informacji o przebiegu postępowania egzekucyjnego, osobami zobowiązanymi celem przekazania informacji o stanie zadłużenia i konsekwencjach niedokonania zapłaty należności.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: http://bip.katowice.uw.gov.pl/praca_w_urzedzie/index.html (wzory oświadczeń).
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data osobistego dostarczenia oferty do Urzędu). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata. Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną.
Oferty kandydatów będą przechowywane nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od daty zatrudnienia wybranego kandydata w naborze. W okresie tym osoby, które brały udział w procedurze naboru mają prawo ich odbioru. Po upływie ww. okresu złożone dokumenty aplikacyjne będą niszczone. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: 32 20-77-246 lub 32 20-77-796.
Planowany termin zatrudnienia: lipiec 2019 r.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe ekonomiczne lub wyższe


doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i z prowadzeniem spraw finansowych lub/i obsługą kasową; w przypadku posiadania wykształcenia wyższego ekonomicznego doświadczenie zawodowe nie jest wymagane


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw o: finansach publicznych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • pozytywne podejście do klienta


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru na stanowisko inspektora wojewódzkiego ds. obsługi kasowej Urzędu, prowadzenia ewidencji księgowej analitycznej i syntetycznej dochodów budżetowych oraz egzekucji w zakresie wykraczającym poza katalog danych określonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  16/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry