Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 16/07/2018.

inspektor wojewódzki

Katowice, śląskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowywanie projektów zarządzeń Wojewody w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej powstałych w wyniku klęski w celu umożliwienia tej komisji działania.
 • Potwierdzanie na protokole wystąpienia szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, które powstały w wyniku niekorzystnych warunków atmosferycznych w celu minimalizacji skutków klęsk żywiołowych w rolnictwie.
 • Przeprowadzanie kontroli w jednostkach samorządu terytorialnego (JST) oraz jednostkach rządowej administracji zespolonej (JAZ) w celu oceny prawidłowości wykonywanych przez nie zadań z zakresu administracji rządowej dot. rolnictwa.
 • Opracowywanie opinii projektów ustaw i rozporządzeń w zakresie rolnictwa w celu oceny skutków legislacyjnych, a następnie przekazania ich do organów administracji rządowej odpowiedzialnych za ich przygotowanie.
 • Koordynowanie procesu uzgadniania w Urzędzie projektów aktów prawnych przygotowywanych pod podpis Wojewody Śląskiego przez organy rządowej administracji zespolonej w województwie celem zapewnienia wsparcia i sprawnego wdrożenia aktów prawnych Wojewody.


Warunki pracy

Budynek Urzędu bez barier architektonicznych, wyposażony jest w windy osobowe oraz toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Stanowisko biurowe usytuowane jest na IV piętrze budynku. Przeprowadzanie kontroli w innych urzędach (dot. zadania 3).

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń).
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data dostarczenia do Urzędu).
Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail).
Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: (032) 20-77-246 lub (032) 20-77-796.
Planowany termin zatrudnienia: październik/listopad 2017 r.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe na kierunku rolnictwo lub wyższe i studia podyplomowe z zakresu rolnictwa


doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowiskach pracy związanych z realizowaniem zadań dot. gospodarki rolnej i rynków rolnych lub/i roczne doświadczenie zawodowe w administracji publicznej na stanowiskach związanych z przeprowadzaniem kontroli


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o izbach rolniczych, o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, o paszach, o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, o nasiennictwie, o przeciwdziałaniu narkomanii;
 • rozporządzenia RM ws. szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów;
 • komunikacja;
 • współpraca;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej;
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach;
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych;
 • podejmowanie decyzji i odpowiedzialność;
 • orientacja na klienta.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-09-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  23/09/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry