Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 16/07/2018.

inspektor wojewódzki

Katowice, śląskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Monitorowanie zabezpieczenia środków finansowych w planach dotacji jednostek samorządu terytorialnego oraz ich wydatkowania celem ustalenia ewentualnych nadwyżek lub ich niedoborów oraz przygotowania projektu wystąpienia o dodatkowe środki do właściwego ministra lub projektu zmian w planach dotacji jednostek samorządu terytorialnego w ramach budżetu Wojewody Śląskiego
 • Analizowanie wniosków gmin celem przygotowania dyspozycji przekazania jednostkom samorządu terytorialnego środków finansowych z Funduszu Pracy (FP) na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 • Sporządzanie sprawozdań, analiz oraz informacji z wykorzystania dotacji celem przedstawienia danych o aktualnym stanie faktycznym właściwemu ministrowi lub właściwej komórce organizacyjnej Urzędu oraz rozliczeń udzielonych dotacji niezbędnych do oceny prawidłowości ich wykorzystania na podstawie danych uzyskanych od jednostek dotowanych
 • Zbieranie oraz weryfikowanie doraźnych i okresowych informacji o wykorzystaniu przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych z Funduszu Pracy celem oceny prawidłowości wykorzystania tych środków oraz przedłożenia rozliczeń właściwemu ministerstwu
 • Przygotowywanie projektów umów i aneksów do nich zawieranych pomiędzy Wojewodą Śląskim a jednostkami samorządu terytorialnego celem przekazania środków finansowych z Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 • Prowadzenie ewidencji planów dotacji (w układzie klasyfikacji budżetowej – budżet tradycyjny i zadaniowy, zadań oraz odrębnie dla każdej jednostki samorządu terytorialnego) w tym środków z rezerw celowych celem zapewnienia aktualnej informacji o planie wydatków
 • Prowadzenie ewidencji oraz harmonogramu uruchamiania środków finansowych w ramach Funduszu Pracy celem zapewnienia aktualnej informacji na temat wydatkowanych z niego środków
 • Przygotowywanie wniosków o przekazanie środków finansowych z Funduszu Pracy oraz miesięcznych rozliczeń wykorzystania tych środków celem przedłożenia ich właściwemu ministerstwu


Warunki pracy

Stanowisko pracy w siedzibie Wydziału Polityki Społecznej (pomieszczenie biurowe na III piętrze). Budynek przy ul. Powstańców 41 a – bez barier architektonicznych, wyposażony w windę osobową, drzwi odpowiedniej szerokości, umożliwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym na wózkach inwalidzkich, odpowiednio dostosowane toalety. Wejście do budynku wyposażone w podjazd. Praca administracyjno-biurowa. Obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie. Kontakty z pracownikami jednostek samorządu terytorialnego w celu udzielania wyjaśnień dotyczących wydatkowania środków publicznych, przekazania środków FP, przekazania dotacji, uzgadniania planów i wysokości przekazanych środków, pozyskiwania informacji i udzielania pomocy w zakresie interpretacji przepisów prawa dotyczących wydatkowania środków publicznych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń).
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data dostarczenia do Urzędu).
Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail).
Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: (032) 20-77-246 lub (032) 20-77-796.
Planowany termin zatrudnienia: październik/listopad 2017 r.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowiskach związanych z planowaniem budżetu lub/i prowadzeniem spraw finansowych lub/i księgowości


pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • umiejętność obsługi komputera na poziomie średniozaawansowanym w zakresie pakietu MS Office (w szczególności Excel i Word)
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, komunikacja, współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość rozporządzeń: w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania budżetu państwa, w sprawie szczegółowego sposobu, trybu i terminów opracowania materiałów do projektu ustawy budżetowej
 • znajomość ustawy Prawo energetyczne w zakresie dot. finansowania wypłat dodatku energetycznego
 • znajomość ustaw: o systemie oświaty oraz o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w zakresie dot. dofinansowania pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników
 • znajomość ustawy o pomocy społecznej
 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w zakresie dot. finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • myślenie analityczne, radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych, orientacja na klienta


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-09-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/09/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry