Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 17/07/2018.

inspektor wojewódzki

Katowice i teren woj. śląskiego, śląskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach
ul. Jagiellońska 25
40 - 032 Katowice

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie zadań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej (w tym organizowanie spotkań edukacyjnych i informacyjnych o tematyce unijnej) oraz współdziałanie, w ramach promowania idei integracji europejskiej z jednostkami samorządu terytorialnego i organizacjami pozarządowymi, celem upowszechniania wśród społeczeństwa wiedzy w tym zakresie
 • Merytoryczna i organizacyjna obsługa wizyt delegacji oficjalnych i przedstawicielstw dyplomatyczno-konsularnych przebywających z wizytą w województwie śląskim, celem zapewnienia ich przebiegu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, w szczególności protokołu dyplomatycznego
 • Koordynowanie w Urzędzie zadań wynikających z obowiązujących procedur postępowania przy wyjazdach służbowych poza granice kraju, w tym organizowanie wyjazdów zagranicznych Wojewody Śląskiego i jego zastępców, celem zapewnienia właściwej ich realizacji
 • Przygotowywanie korespondencji dyplomatycznej celem utrzymania i rozwoju kontaktów Wojewody Śląskiego z placówkami konsularnymi i dyplomatycznymi, a także innymi podmiotami w kraju i zagranicą
 • Przygotowywanie projektów wystąpień, referatów oraz prezentacji tematycznych (w tym w języku obcym) celem zapewnienia niezbędnych materiałów dla Wojewody Śląskiego i jego zastępców na spotkania krajowe i międzynarodowe
 • Bieżące monitorowanie wydarzeń dotyczących polityki zagranicznej, kontaktów zagranicznych, samorządów lokalnych i instytucji otoczenia biznesu oraz współpracy gospodarczej, a także opracowywanie materiałów z powyższego obszaru celem wsparcia Wojewody Śląskiego w kształtowaniu charakteru i zakresu współpracy międzynarodowej
 • Przygotowywanie informacji i danych dotyczących współpracy Wojewody Śląskiego z zagranicą oraz realizowanych zadań związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej na terenie województwa śląskiego celem przekazania ich do właściwych Ministerstw


Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na I piętrze w siedzibie Urzędu przy ul. Jagiellońskiej 25. Budynek Urzędu, wyposażony jest w windy osobowe oraz pomieszczenia sanitarne dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wejście do Urzędu wyposażone w podjazd. Praca administracyjno-biurowa. Narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenie wielofunkcyjne. Oświetlenie stanowiska pracy naturalne i sztuczne. Na stanowisku pracy mogą wystąpić warunki uciążliwe spowodowane wymuszoną pozycją ciała i pracą przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie.
Kontakty zewnętrzne m.in. z przedstawicielstwami dyplomatyczno – konsularnymi, jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, pracownikami Ministerstw. Praca w terenie. Nietypowe godziny pracy związane z realizacją zadań 1 i 2. Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe. Częste reprezentowanie Urzędu na zewnątrz.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Wzory oświadczeń wymaganych przy składaniu dokumentów znajdują się na stronie internetowej Urzędu: bip.katowice.uw.gov.pl, w zakładce ,,Praca ŚUW” (wzory oświadczeń).
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego/ data dostarczenia do Urzędu). Informacja o zakwalifikowaniu kandydatek/kandydatów do kolejnego etapu naboru oraz o metodach i technikach stosowanych na danym etapie będzie przekazywana kandydatkom/kandydatom przez pracowników Biura Organizacyjno-Budżetowego drogą telefoniczną lub – w razie niemożności skontaktowania się w ten sposób – drogą elektroniczną (e – mail). Informację o niezakwalifikowaniu się do kolejnego etapu naboru, każda kandydatka/każdy kandydat może pozyskać drogą telefoniczną. Oferty można odebrać w terminie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru. Po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów. Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod numerami telefonów: (032) 20-77-246 lub (032) 20-77-796.
Planowany termin zatrudnienia: luty 2018 r.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
na stanowiskach związanych ze współpracą międzynarodową lub/i działaniami Public Relations lub/i organizowaniem lub/i zarządzaniem projektami społecznymi lub/i kulturowymi lub/i międzynarodowymi

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego lub języka francuskiego lub języka niemieckiego lub języka rosyjskiego na poziomie komunikatywnym
 • znajomość Protokołu Dyplomatycznego
 • znajomość struktury i zasad funkcjonowania Unii Europejskiej
 • znajomość postanowień Traktatu z Lizbony zmieniającego Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisanego 13 grudnia 2007 r. w Lizbonie
 • znajomość postanowień Traktatu ateńskiego podpisanego 16 kwietnia 2003 r.
 • umiejętność obsługi komputera (pakiet biurowy Ms Office) na poziomie średniozaawansowanym
 • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów
 • komunikacja
 • współpraca
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej w zakresie statusu członka korpusu służby cywilnej
 • znajomość Statutu i Regulaminu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
 • radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • kreatywność


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/01/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry