Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 02/03/2021.

Opis stanowiska pracy


Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw nadzoru i kontroli w Oddziale Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej Wydziału Polityki Społecznej


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontroluje działalności placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;
 • kontroluje realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, pieczy zastępczej, wychowanków i adopcji wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne wspierania rodziny i pieczy zatępczej;
 • kontroluje zgodność zatrudnienia pracowników jednostek organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej z wymaganymi kwalifikacjami;
 • zasięga informacji o sposobie realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemie pieczy zastępczej przez samorząd gminny, powiatowy i województwa;
 • prowadzi rejestr placówek opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych;
 • prowadzi rejestr wolnych miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych;
 • prowadzi postępowania administracyjne w zakresie wydawania i uchylania zezwoleń na przyjęcie kolejnego dziecka do placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego, interwencyjnego lub specjalistyczno-terapeutycznego.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywanie zadań:


praca administracyjno-biurowa,


zagrożenie korupcją,


przeprowadzanie kontroli,


permanentna obsługa klientów zewnętrznych.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu,


pokój biurowy mieści się na drugim piętrze wielokondygnacyjnego budynku, wejście główne do budynku jest wyposażone


w podjazd dla osób niepełnosprawnych,


na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,


większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,


praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,


podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Dokumenty można również składać drogą elektroniczną wyłącznie poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP)urzędu utworzoną na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).


Zasady dotyczące doręczania dokumentów elektronicznych dostępne są na stronie BIP urzędu w zakładce „Dla klienta >


Doręczanie dokumentów elektronicznych”.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe na kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, nauka o rodzinie lub na innym kierunku, którego program obejmuje resocjalizację, pracę socjalną, pedagogikę opiekuńczo-wychowawczą.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w zawodzie pedagoga lub psychologa albo w zakresie resocjalizacji, lub staż pracy z
dziećmi lub rodziną w jednostkach organizacyjnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustaw: o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej, o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz kodeks postępowania administracyjnego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • w przypadku przekazania dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność konieczne jest dołączenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru w zakresie wykraczającym poza katalog danychokreślonych w Kodeksie pracy oraz wynikających z ustawy o służbie cywilnej.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-01-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Punkt przyjęć korespondencji w holu budynku Urzędu przy wejściu „B”
  ul. Okopowa 21/27
  80-810 Gdańsk
  Na kopercie i liście motywacyjnym należy umieścić dopisek: 1/21.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry