Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki do spraw nadzoru nad orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w Wydziale Polityki Społecznej

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie
Al. Marsz. J. Piłsudskiego 7/9
10-575 Olsztyn


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór nad powiatowymi zespołami ds. orzekania o niepełnosprawności, w tym: przeprowadzanie kontroli działalności i orzekania, szkolenie członków powiatowych zespołów, udzielanie wyjaśnień, kontrola orzeczeń i dokumentacji na etapie postępowania odwoławczego. Prowadzenie spraw związanych z ustalaniem obszarów działania zespołów, w celu prawidłowości i jednolitości stosowania przepisów, standardów i procedur postępowania w sprawach dotyczących orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
 • prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji w II instancji, tj. rozpatrywaniem odwołań od decyzji powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności w celu weryfikacji rozstrzygnięć w sprawach o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności, opracowanie również decyzje w trybach nadzwyczajnych postępowania administracyjnego;
 • prowadzenie postępowań w sprawach złożonych do sądu odwołań od orzeczeń wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, w tym: przygotowanie stanowiska pozwanego zespołu w odpowiedzi na odwołanie do sądu, przygotowanie dokumentów dla składu orzekającego w celu zasięgnięcia opinii w ramach samokontroli, samodzielnie lub w porozumieniu z członkiem zespołu przygotowanie projektów zarzutów do opinii biegłego sądowego, w celu potwierdzenia prawidłowości orzekania w wojewódzkim zespole. W przypadku wystąpienia w wyroku błędu lub niejasności, przygotowanie projektu wniosku o sprostowanie lub wykładnię wyroku;
 • prowadzenie spraw związanych z finansowaniem działalności i zapewnieniem odpowiednich warunków funkcjonowania Wojewódzkiego Zespołu, w tym m.in. analiza wydatków na bieżącą działalność, planowanie, również w układzie zadaniowym i weryfikacja potrzeb zespołu, rozliczanie i kontrola dowodów finansowo-księgowych, sporządzanie meldunków, analiz, opracowań oraz innych informacji w zakresie zadań realizowanych na stanowisku pracy w celu zapewnienia ciągłości procesu orzeczniczego i właściwej realizacji budżetu wojewody;
 • prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem członków Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności oraz zawieraniem z nimi umów cywilnoprawnych i ich rozliczaniem, m.in. weryfikacja dokumentacji pod względem kompletności oraz rodzaju i zakresu kwalifikacji członków, monitorowanie terminów ważności zaświadczeń uprawniających do orzekania i zgłasza członków na szkolenia centralne, przygotowanie stosownych w sprawie wniosków do Wojewody w celu zapewnienia kadry o specjalistycznych kwalifikacjach odpowiednich do zakresu orzekania, zapewnienia ciągłości procesu orzeczniczego oraz prawidłowej obsługi powstałych zobowiązań finansowych urzędu;
 • organizacja szkoleń dla członków składów orzekających powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności, analiza wniosków o skierowanie na szkolenie, ustalanie terminów, wszczynanie procedury wyboru ośrodka szkoleniowego zgodnie z regulaminem zamówień publicznych w celu zapewnienia członkom zespołów odpowiednich kompetencji i uzyskania uprawnień do orzekania o niepełnosprawności i o stopniu niepełnosprawności;
 • we współpracy z członkami Wojewódzkiego Zespołu organizacja badań specjalistycznych osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności w celu stworzenia odpowiednich warunków wykonywania badań niezbędnych do pełnej oceny ich stanu zdrowia;
 • prowadzenie bazy danych i obsługa Elektroniczny Krajowy System Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności oraz rejestru badań specjalistycznych, w tym: wprowadzanie danych, zgłaszanie zbiorów danych osobowych i zawieranie z MRPiPS umowy powierzenia przetwarzania tych danych, w celu zabezpieczenia informacji oraz usprawnienia i podniesienia jakości orzekania o niepełnosprawności.


Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa w siedzibie Urzędu,
- kontakt z klientem zewnętrznym,
- narzędzia i materiały pracy - komputer, urządzenia biurowe, praca przy komputerze co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy (powyżej 4 godzin dziennie),
- miejsce pracy przystosowany dla osoby niepełnosprawnej.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
INNE INFORMACJE:
 Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną;
 do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania zawarte w ogłoszeniu;
 oświadczenia kandydatów o treści innej niż wskazana w ogłoszeniu o naborze uznawane będą za nieprawidłowe, a tym samym aplikacje nie będą spełniać wymagań formalnych;
 oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być podpisanie własnoręcznie;
 lista kandydatów spełniających wymagania formalne oraz informacje na temat terminu i miejsca naboru dostępne będą na stronie https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski oraz na tablicy ogłoszeń w holu głównym W-M UW w Olsztynie w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert;
 oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Niekompletne dokumenty nie zostaną zakwalifikowane do dalszego etapu;
 dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone;
 przewidywane wynagrodzenie zasadnicze na tym stanowisku to ok. 3 021 zł brutto;
 dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 89 52 32 484;
 wzór oświadczeń dostępny jest na stronie: https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/praca-w-urzedzie

Pracownikom oferujemy:
 „trzynaste wynagrodzenie”;
 ruchomy czas pracy – możliwość rozpoczęcia pracy pomiędzy godziną 7.00 a 8.00;
 pakiet szkoleń;
 możliwość dofinansowania innych form rozwoju zawodowego związanych ze stanowiskiem pracy;
 pakiet socjalny (dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika, karty sportowe);
 stabilność zatrudnienia;
 miłą atmosferę pracy.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w administracji

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wykonywania badań specjalistycznych na potrzeby orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość instrukcji kancelaryjnej - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • studia magisterskie na kierunku prawo lub administracja lub podyplomowe z zakresu prawa i administracji, podyplomowe w zakresie rachunkowości budżetowej i finansów publicznych
 • przeszkolenie z zakresu obsługi Elektronicznego Krajowego Systemu Monitoringu Orzekania o Niepełnosprawności „SI EKSMOoN”
 • co najmniej 1 rok doświadczenia w obszarze wydawania orzeczeń o ustaleniu lub odmowie ustalenia niepełnosprawności/stopnia niepełnosprawności


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/12/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry