Opis stanowiska pracy


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej

85-950 Bydgoszcz ul. Jagiellońska 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • samodzielnie wykonuje kontrole okresowe i doraźne w zakładach pracy chronionej oraz zakładach aktywności zawodowej w celu zapewnienia zgodnego z prawem funkcjonowania osób niepełnosprawnych na rynku pracy oraz odpowiada za cały proces przygotowania decyzji dotyczących statusu zpchr i zaz
 • odpowiada za cały proces weryfikacji złożonego wniosku o dokonanie wpisu bądź jego zmiany w celu dokonania wpisu do rejestru organizatora oraz dokonuje okresowej kontroli prawidłowości realizacji turnusów rehabilitacyjnych w oparciu o przepisy ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • odpowiada za cały proces przygotowania decyzji administracyjnych (w oparciu o wszystkie dostępne środki pomocy prawnej) w celu realizacji kompetencji Wojewody jako organu I instancji w zakresie nadawania, zmiany i utraty statusu zakładu pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej
 • gromadzi i weryfikuje półroczne sprawozdania przesyłane przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej oraz opracowuje zbiorcze sprawozdania z zakresu działalności zakładów pracy chronionej i zakładów aktywności zawodowej z terenu województwa kujawsko -pomorskiego w celu przekazania do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
 • gromadzi i weryfikuje roczne sprawozdania przesyłane przez organizatorów turnusów rehabilitacyjnych oraz opracowuje zbiorcze sprawozdanie z zakresu działalności organizatorów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w celu przekazania rocznej informacji o zorganizowanych turnusach rehabilitacyjnych, w których uczestniczą osoby korzystające z dofinansowania Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do Pełnomocnika ds. Osób Niepełnosprawnych
 • przygotowuje projekt rocznego planu kontroli oraz sporządza sprawozdania z wykonania kontroli i innych spraw dot. zpchr i organizatorów turnusów rehabilitacyjnych
 • samodzielnie przygotowuje projekty decyzji administracyjnych (w oparciu o wszystkie dostępne środki pomocy prawnej) w celu realizacji kompetencji Wojewody jako organu II instancji oraz organu wyższego stopnia w stosunku do decyzji wydawanych z upoważnienia starosty z zakresu promocji zatrudnienia
 • udziela informacji klientom zewnętrznym w zakresie stosowania przepisów związanych z promocją zatrudnienia oraz rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych


Warunki pracy

Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej, zagrożenie korupcją, przeprowadzanie kontroli.


Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek C, wejście od ul. ks. S. Konarskiego 1-3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta nie jest odpowiednio dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy platformy schodowej.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z niepełnosprawnością, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, o służbie cywilnej, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
 • znajomość przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wraz z aktami wykonawczymi
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • umiejętność obsługi programów komputerowych w tym pakietu MS Office
 • umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, efektywna komunikacja, współdziałanie w grupie, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość przepisów ustaw: Kodeks pracy, o finansach publicznych
 • myślenie kreatywne, asertywność, odporność na stres,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Własnoręcznie podpisane oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-02-03
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Kancelaria ogólna, pokój 4
  ul. ks. S. Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz
  z dopiskiem: inspektor wojewódzki WPS.I.4

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  24/01/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi