Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/10/2021.

Opis stanowiska pracy


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej

85-950 Bydgoszcz ul.Jagiellońska 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • będzie kontrolować domy pomocy społecznej, środowiskowe domy pomocy społecznej oraz placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
 • będzie prowadzić postępowania i przygotowywać dokumentację dla Wojewody, w celu wydawania lub cofnięcia zezwoleń na prowadzenie domów pomocy społecznej oraz na prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
 • będzie udzielać nadzorowanym przez Wojewodę jednostkom pomocy merytorycznej w rozwiązywaniu problemów wynikających z ich statutowej działalności
 • będzie rozpatrywać skargi, zażalenia i wnioski dotyczące działalności domów pomocy społecznej i środowiskowych domów samopomocy oraz placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej
 • będzie analizować składane do Wojewody wnioski samorządu gminnego i powiatowego dotyczące rozwoju pomocy instytucjonalnej, celem racjonalnego przekazania dotacji z rezerw celowych, przeznaczonych na rozwój docelowej sieci domów pomocy społecznej oraz środowiskowych domów samopomocy


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, praca w terenie, krajowe wyjazdy służbowe, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na I piętrze w pokoju biurowym (budynek C, wejście od ul. Ks. S. Konarskiego 1-3, podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych).


Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe.


K-PUW zajmuje kompleks trzech wielokondygnacyjnych budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. Ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach.
W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe : ukończone studia wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe na kierunkach:
- prawo, administracja, ekonomia, pedagogika, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia, psychologia, polityka społeczna, politologia, politologia i nauki społeczne, zarządzanie lub marketing
- specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej
- czteroletni staż pracy w pomocy społecznej, na stanowisku, na którym były realizowane zadania z zakresu pomocy społecznej


doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego
w pomocy społecznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów Ustawy o pomocy społecznej
 • Znajomość przepisów Ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość przepisów Ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego
 • Znajomość przepisów Ustawy o służbie cywilnej
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Podejmowanie decyzji i odpowiedzialność
 • Dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów
 • Efektywna komunikacja, współdziałanie w grupie, myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Znajomość przepisów Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
 • Znajomość przepisów Ustawy o pracownikach samorządowych
 • Znajomość przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego
 • Asertywność, odporność na stres


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-09-20
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Kancelaria ogólna, pokój 4
  ul. Ks. S. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
  z dopiskiem: inspektor wojewódzki WPS III.2 - 1 etat

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  09/09/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry