Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 03/08/2021.

Opis stanowiska pracy


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki w Zespole Bezpieczeństwa Informacji i Informatyki

85-950 Bydgoszcz ul.Jagiellońska 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzoruje realizację zadań związanych z zabezpieczeniem dozoru i ochrony fizycznej poprzez monitorowanie sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach sygnalizacji włamania i napadu oraz pożaru, obsługuje systemy monitoringu i ich udostępnianie wyłącznie na żądanie uprawnionych podmiotów oraz zabezpiecza mienie Urzędu przed kradzieżą, uszkodzeniem bądź zniszczeniem ze strony osób przypadkowych, osób dopuszczających się wykroczeń lub przestępstw, grup przestępczych, organizacji terrorystycznych albo osób dążących do dokonania dywersji lub sabotażu, kontroluje obiekty Urzędu, które mogą stać się celem zdarzenia o charakterze terrorystycznym, kontroluje osoby i pojazdy wjeżdżające na teren Urzędu, zajmuje się identyfikacją i kontrolą pojazdów uprawnionych do parkowania, w tym w szczególności sprawdzaniem na zewnątrz i od wewnątrz budynków w zakresie wykrywania podejrzanych osób oraz poszukiwanie podejrzanych przedmiotów,
 • nadzoruje i koordynuje pracę służby portierskiej w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy, a także zajmuje się realizacją umów związanych z ochroną osób i mienia wykonywaną przez podmioty zewnętrzne
 • opracowuje oraz aktualizuje plany i procedury dotyczące zabezpieczenia budynków Urzędu oraz zasad współdziałania z kierownikami instytucji wykonujących działalność statutową w budynkach Urzędu
 • monitoruje funkcjonowanie i utrzymanie w stałej sprawności systemów alarmowych i monitoringu oraz opracowuje i aktualizuje dokumentację prowadzonego monitoringu przez pracowników portierni
 • współpracuje z komórkami organizacyjnymi Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w zakresie realizacji zadań obronnych i zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i obiektów Urzędu, określonych przez Wojewodę i Dyrektora Generalnego


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposoby wykonywania zadań:


Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej; obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym  (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3, podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy z oprogramowaniem, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech wielokondygnacyjnych budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. Ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy: o ochronie osób i mienia
 • Znajomość ustawy: o ochronie informacji niejawnych
 • Umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych
 • Umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office
 • Umiejętność stosowania regulacji prawnych w praktyce
 • Odporność na stres, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność, dobra organizacja pracy i nastawienie na osiąganie rezultatów, myślenie kreatywne, współdziałanie w grupie, myślenie analityczne, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Posiadanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość ustawy: o służbie cywilnej


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-06-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
  Kancelaria ogólna, pokój 4
  ul. Ks. S. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz
  Z dopiskiem: „inspektor wojewódzki - ZBII VI.1 - 1 etat”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/06/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry