Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/01/2020.

Opis stanowiska pracy


Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki w Biurze Finansowo-Inwestycyjnym

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 3
85-950 Bydgoszcz


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sporządzanie prognozy wydatków na kolejne trzy miesiące oraz zbiorczych, miesięcznych zapotrzebowań na środki budżetowe składanych przez komórki merytoryczne,
 • uzgadnianie stanu środków finansowych przekazywanych przez dysponenta I stopnia na rachunek bankowy wydatków z zrealizowanymi przelewami, zapotrzebowaniami i uruchomieniami,
 • sporządzanie dodatkowych zapotrzebowań na środki finansowe na daną dekadę miesiąca oraz dokonywanie analizy płynności zamówionych na dany dzień i miesiąc środków finansowych,
 • wprowadzanie do systemu informatycznego TREZOR planu finansowego, aktualizowanie harmonogramu miesięcznych wydatków budżetowych, dodatkowych zapotrzebowań oraz prognoz wydatków budżetowych,
 • wprowadzanie do systemu informatycznego TREZOR wniosków o przyznanie środków finansowych z rezerw celowych, przenoszenie planu finansowego pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz decyzji finansowych dysponenta III stopnia,
 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej stanów zapasów magazynowych Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w tym sporządzanie, dekretowanie oraz księgowanie zbiorczych zestawień rozchodów magazynowych,
 • wprowadzanie do systemu informatycznego TREZOR sprawozdań budżetowych i sprawozdań finansowych Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 • uzgadnianie sald kont obrotu magazynowego ujętych w ewidencji księgowej systemu informatycznego pn. BUDŻET z ewidencją analityczną systemu informatycznego pn. MATER w tym branie udziału w przygotowaniu i rozliczaniu inwentaryzacji składników majątku Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej: praca z dokumentami, obsługa komputera powyżej 4 godzin na dobę, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w pokoju biurowym (budynek A, wejście od ul. Jagiellońskiej 3 posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych, winda, toaleta jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych). Podstawowe wyposażenie stanowiska to zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe. K-PUW zajmuje kompleks trzech budynków: gmach główny przy ul. Jagiellońskiej 3 (siedziba K-PUW, budynek A) połączony z budynkami B i C przy ul. ks. S. Konarskiego 1-3. Występuje utrudniony lub ograniczony dostęp do części budynków dla osób, które mają problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach. W przemieszczaniu się do budynku A i pomiędzy budynkami Urzędu osobom niepełnosprawnym pomagają pracownicy Urzędu przy pomocy „schodołazu”.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy oraz do skorzystania ze wzorów oświadczeń - opublikowanych na stronie BIP K-PUW w zakładce Praca pt. „Rekrutacja (...)”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego
w księgowości,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • znajomość ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • znajomość ustawy o podatku od towarów i usług,
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
 • umiejętność obsługi programów komputerowych, w tym pakietu MS Office,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • myślenie analityczne,
 • dobra organizacja pracy i nastawienie na osiągnięcie rezultatów,
 • odporność na stres.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych,
 • znajomość ustawy o ochronie informacji niejawnych,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydatki/kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-19
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  18/08/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry