Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/10/2018.

inspektor wojewódzki

Białystok, podlaskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor wojewódzki

Podlaski Urząd Wojewódzki
ul. Mickiewicza 3
15-213 Białystok

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie wniosków w sprawach: legalizacji pobytu cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin oraz wydania i wymiany dokumentów,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach legalizacji pobytu cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, wydawania polskich dokumentów podróży, przedłużania wiz krajowych i Schengen, przedłużenia okresu pobytu cudzoziemcom przebywającym w ramach ruchu bezwizowego oraz potwierdzanie list podróżujących w krajach Unii Europejskiej,
 • przygotowywanie decyzji w sprawach udzielenia, odmowy udzielenia, unieważnienia lub cofnięcia zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, rejestracji pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin, wydawania karty pobytu członka rodziny niebędącego obywatelem Unii Europejskiej, wydawania dokumentów potwierdzających prawo stałego pobytu obywateli Unii Europejskiej i członków ich rodzin,
 • prowadzenie postępowań w sprawie wydalania obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz członków ich rodzin z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wydawanie w tych sprawach decyzji administracyjnych,
 • rozpatrywanie odwołań od decyzji w sprawie unieważnienia zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,
 • obsługa systemów teleinformatycznych: POBYT, SIS, VIS i VIS Mail oraz prowadzenie rejestrów, a także umieszczenie informacji o dokumentach w Systemie Informatycznym Schengen.


Warunki pracy

- praca administracyjno-biurowa,
- praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
- zagrożenie korupcją.

Praca wykonywana w budynku Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Mickiewicza 3. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Budynek uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie przystosowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz wymagań dostępności dla osób na wózkach inwalidzkich (podjazd, windy). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia. W budynku zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry, kubatura pomieszczeń, ich wysokość, szerokość drzwi, oświetlenie a także ergonomia stanowiska pracy. Stanowisko pracy z monitorem ekranowym spełnia minimalne wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ergonomii.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2.300 zł
Informacje o kolejnych etapach naboru będą dostępne na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bialystok.uw.gov.pl w zakładce Ogłoszenia/ Praca w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim/ Dodatkowe informacje dla kandydatów II i III etap.
Zachęcamy do skorzystania z wzorów oświadczeń zamieszczonych na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85-74-39-306.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

3 lata doświadczenia zawodowego
w administracji publicznej,

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym (potwierdzona dokumentem stwierdzającym znajomość języka obcego lub oświadczeniem kandydata o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1990 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (dz. U. z 2017 r., poz. 900 tj.),
 • znajomość przepisów Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności z dnia 4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r., Nr 61, poz. 284 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów Konwencji o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991, Nr 120, poz. 526 z późn. zm.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 j.t.),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1345 z późn. zm.),
 • umiejętność obsługi komputera,
 • posiadanie następujących kompetencji: komunikacja, kreatywność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie rezultatów, odporność na stres, umiejętność argumentowania, orientacja na klienta, rzetelność i terminowość, samodzielność i inicjatywa, umiejętności analityczne, wykorzystywanie wiedzy merytorycznej i doskonalenie zawodowe, współpraca z innymi,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka angielskiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym lub oświadczenie kandydata o znajomości języka obcego na wymaganym poziomie,
  • deklaracja kandydata o przystąpieniu do sprawdzianu znajomości wybranego języka obcego (określić nazwę języka) w przypadku zakwalifikowania się do sprawdzianu umiejętności językowych,
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-10-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/10/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry