Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw ochrony zwierząt Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie
Ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
56-100 Wołów


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zadanie 1: prowadzenie spraw z zakresu kontroli gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie pod względem wymagań wzajemnej zgodności;
 • Zadanie 2:, prowadzenie spraw z zakresu nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz ich przemieszczaniem;
 • Zadanie 3: prowadzenie spraw z zakresu ochrony zwierząt;
 • Zadanie 4: prowadzenie spraw z zakresu: działalności schronisk dla zwierząt, hodowli zwierząt laboratoryjnych;
 • Zadanie 5: prowadzenie spraw z zakresu: sporządzania dokumentacji merytorycznej dotyczącej planowania i wydatkowania środków z dotacji na dofinansowanie kosztów zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania, w tym na odszkodowania, zapomogi i nagrody, zadania wynikające z planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, badania kontrolne zakażeń zwierząt oraz badania laboratoryjne;
 • Zadanie 6: przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza w I instancji w zakresie realizowanych zadań, prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem skarg i wniosków z zakresu zadań działu, prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad prawidłowością przekazywania i przesyłania informacji w systemie TRACES, ZCHZZ, RKWIW, SERPIW, CELAB oraz nad zgodnością danych zamieszczanych w programach ze sprawozdawczością merytoryczną i finansową w zakresie zadań działu, prowadzenie spraw z zakresu aktualizacji i przygotowywania projektów planów gotowości zwalczania na poziomie Inspektoratu na wypadek wystąpienia epizoocji w zakresie zadań działu, przygotowywanie dokumentacji przekazywanej do organu II instancji w ramach prowadzonych postępowań odwoławczych i zażaleniowych, przygotowywanie projektów pism w zakresie zadań działu, sporządzanie sprawozdań w zakresie zadań działu, opracowywanie i koordynacja powiatowego rocznego programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i w paszach w zakresie zadań działu, prowadzenie spraw związanych z egzekucją obowiązków o charakterze niepieniężnym w zakresie zadań działu, prowadzenie ewidencji ilościowej sprzętu i materiałów do badań w zakresie ochrony zwierząt oraz wścieklizny;
 • Zadanie 7: współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ze Służbą Celną, Strażą Graniczną, Policją, Strażą Pożarną, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskim Związkiem Łowieckim, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Izbą Rolniczą w zakresie zadań działu


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
- praca w terenie
- kontakt ze zwierzętami,
- sytuacje stresowe
- zagrożenie korupcją


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do dalszego postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomieni drogą e-mail lub telefonicznie. Przewidywana data zatrudnienia 01.09.2020r


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
• Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii,
• doświadczenie zawodowe/staż pracy: powyżej 1 roku.


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie prawa jazdy kat. B oraz praktyczna umiejętność prowadzenia samochodów osobowych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera w tym programów Word, Excel.
 • znajomość Ustawy o służbie cywilnej
 • znajomość Ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-13
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wołowie
  Ul. M. Skłodowskiej-Curie 9
  56-100 Wołów
  od 7:30 do 15:30 (osobiście, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub meilowo na adres sekretariat@piwwolow.pl)

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/08/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry