Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Trzebnicy

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności zespół do spraw bezpieczeństwa żywności

Inspekcja Weterynaryjna Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Trzebicy ul. 1 Maja 1, 55-100 Trzebnica

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynacja i bezpośrednia weryfikacja czynności wykonywanych przez urzędowych lekarzy weterynarii wyznaczonych do nadzoru nad rozbiorem i przetwórstwem w zakładzie
 • Kontrola spełniania wymagań weterynaryjnych w całym zakładzie, w tym wynikających z wymagań Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, w zakresie: warunków sanitarnych, technicznych, technologicznych i organizacyjnych, zakładowych procedur dotyczących systemów bezpieczeństwa żywności (np. programy wstępne, SPS, SSOP, system HACCP), postępowania z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego
 • Prowadzenie spraw związanych z certyfikacją eksportową partii wysyłkowych, w tym na rynek Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej
 • Pobieranie próbek urzędowych mikrobiologicznych
 • Nadzór nad prawidłowym zagospodarowaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego
 • Obsługa systemów i programów informatycznych związanych z wykonywanymi czynnościami.


Warunki pracy

Praca w biurze i w terenie, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 - 15.30.
Możliwe nietypowe godziny pracy, również poza godzinami urzędowania i w dni wolne od pracy.
Praca przy użyciu komputera i urządzeń biurowych.
Wyjazdy w teren - kontakt ze zwierzętami.
Stanowisko pracy usytuowanie na I pietrze budynku - brak windy.
Toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Trzebnicy z oznaczeniem stanowiska lub przesłać poczta na adres urzędu z dopiskiem:
"Oferta pracy na stanowisku Inspektora Wet. ds. bezpieczeństwa żywności".

Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Oferty otrzymane lub uzupełnione po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu oferty do urzędu.

W ciągu 3 miesięcy od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów. Po tym terminie oferty kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru - rozmowy kwalifikacyjnej, o czym będą powiadomieni telefonicznie.
Telefon kontaktowy 71 312 01 97

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • prawo jazdy kategorii B - praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu
 • obsługa komputera oraz programów komputerowych
 • znajomośc przepisów weteryanryjnych - polskich i unijnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kopia prawa jazdy kat. B
  • kopie świadectw pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-12
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  11/09/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry