Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 30/05/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostródzie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Sienkiewicza 13
14-100 Ostróda

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia zwierząt w tym nadzór nad Zakładami Drobiu, drobiem rzeźnym i podmiotami akwakultury,
 • wystawianie świadectw zdrowia w obrocie krajowym, handlu i wywozie,
 • kontrola bioasekuracji gospodarstw,
 • wypełnianie zadań stanowiska wynikającego z planów gotowości zwalczania, chorób zakaźnych w przypadku powołania Powiatowego Zespołu Kryzysowego.


Warunki pracy

- praca w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostródzie
- praca od poniedziałku do piątku w godzinach 7.15 – 15.15
- bariery architektoniczne dla niepełnosprawnych (budynek PIW trzypiętrowy bez podjazdu dla niepełnosprawnych i
windy, brak toalet dostosowanych dla osób niepełnosprawnych)
Pracownikom oferujemy:
- zatrudnienie na umowę o pracę (bez okresu próbnego), pierwsza umowa na 12 miesięcy, kolejna na czas nieokreślony
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka)
- pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie do wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, niskoprocentowe pożyczki,
zapomogi)
- możliwość korzystania z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać oświadczenia o treści wskazanej w ogłoszeniu, własnoręcznie podpisane i opatrzone aktualną datą.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym będą powiadomieni telefonicznie lub na adres e'mail podany w ofercie (dane kontaktowe podane przez Kandydatkę/Kandydata).

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane ( decyduje data wpływu do urzędu).

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Termin zatrudnienia: listopad 2019 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel: (89) 646 59 73

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium RP
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość przepisów prawnych w zakresie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz podstaw ustawy o służbie cywilnej i kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera oraz oprogramowania biurowego, w tym MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość europejskiego języka obcego w stopniu komunikatywnym
 • szkolenia, kursy lub specjalizacje z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii
 • Oświadczenie o posiadaniu uprawnień do kierowania pojazdem kat. B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, specjalizacjach z zakresu zdrowia i ochrony zwierząt
 • kopia zaświadczenia, certyfikatu potwierdzającego znajomość europejskiego języka obcego w stopniu komunikatywnym

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-29
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/10/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry