Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/09/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miliczu

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności (ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa) Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miliczu
ul. Wojska Polskiego 40, 56-300 Milicz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór higieny w ubojni zwierząt, przetwórniach mięsa i punktach skupu dziczyzny oraz prowadzenie rejestru podmiotów i przeprowadzanych kontroli.
 • Pobieranie prób środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego w ramach monitoringu w zakresie wykrywania niedozwolonych substancji chemicznych, biologicznych, pozostałości leków i skażeń promieniotwórczych.
 • Prowadzenie kontroli nad postępowaniem z ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego, kontrola środków transportu produktów pochodzenia zwierzęcego.
 • Nadzór nad badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa w obwodach badania.
 • Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem identyfikacji i rejestracji zwierząt, i ich przemieszczania w zakładzie uboju zwierząt rzeźnych.
 • Kontrola przestrzegania przepisów o ochronie zwierząt w obrębie zakładu ubojowego.
 • Przyjmowanie i wysyłanie informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych w ramach systemu RASFF.
 • Prowadzenie dokumentacji, sprawozdawczości i niezbędnej ewidencji spraw oraz wykonywanie innych poleceń Powiatowego Lekarza Weterynarii.


Warunki pracy

• Praca od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 do 15:30.
• Praca w siedzibie Inspektoratu oraz w terenie (obszar powiat milickiego).
• Praca w zespole.
• Krajowe wyjazdy.
• Dyspozycyjność.
• Zagrożenie korupcją.
• Stres związany z bezpośrednią i telefoniczną obsługą klienta.
• Urząd zlokalizowany jest w dwupiętrowym budynku, budynek nie jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Stanowisko zlokalizowane w pokoju biurowym (II piętro), oświetlone światłem słonecznym i sztucznym, wyposażone w zestaw komputerowy, meble biurowe oraz elektryczne urządzenia biurowe – praca w terenie i przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Brak dostępu do pomieszczeń usytuowanych na I i II piętrze dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz osób mających problemy z samodzielnym poruszaniem się po schodach – brak windy. Brak toalet przystosowanych dla niepełnosprawnych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Proponowana data zatrudnienia : od 01.09.2020 r.

W ofercie należy podać dane kontaktowe ( adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu).
Oferty niekompletne i dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).
Inspektorat skontaktuje się z osobami, które po ocenie dokumentów uzna za najbardziej odpowiednie do pracy na oferowanym stanowisku, a brak kontaktu jest równoznaczny z nie zakwalifikowaniem kandydata do dalszych etapów selekcji.
Oferty odrzucone będą komisyjne zniszczone.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe Wykształcenie wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku posiadania wyższego wykształcenia weterynaryjnego.
 • Znajomość przepisów ustawy o służbie cywilnej.
 • Znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Znajomość KPA.
 • Obsługa komputera.
 • Czynne prawo jazdy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-08-07
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Miliczu
  ul. Wojska Polskiego 40, 56-300 Milicz

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/07/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry