Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 19/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie

Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z/s w Krośnie
ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A
38-400 Krosno

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i bieżące monitorowanie spraw związanych z zagrożeniem wystąpienia grypy ptaków w województwie podkarpackim,
 • realizacja zadań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania chorób zakaźnych zwierząt akwakultury,
 • realizacja zadań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zwalczania i monitorowania chorób zakaźnych pszczół,
 • kontrolowanie działalności Powiatowych Lekarzy Weterynarii województwa podkarpackiego, w zakresie kompetencji Zespołu ds. zdrowia i ochrony zwierząt,
 • przygotowywanie materiałów szkoleniowych w celu dostarczenia aktualnej i dokładnej informacji z zakresu obowiązujących regulacji prawnych oraz z zakresu realizowanych czynności.


Warunki pracy

- stres towarzyszący wyjazdom służbowym oraz związany z przeprowadzaniem kontroli,
- praca terenowa
narzędzia i materiały pracy: komputer, urządzenia elektroniczne dydaktyczne oraz pomiarowe i specjalistyczne.
Siedziba Inspektoratu mieści się w budynku piętrowym, winda i podjazd dla osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- oświadczenia powinny być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie,
- wymagane dokumenty aplikacyjne należy złożyć osobiście w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii z/s w Krośnie, ul. ks. Piotra Ściegiennego 6A, 38-400 Krosno w Dziale ds. pracowniczych, bhp i p.poż lub przesłać pocztą z dopiskiem " Ogłoszenie o naborze Nr 48724 - Imię i nazwisko..." w terminie do 17.06.2019r. Oferty niekompletne i otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane,
- tylko kandydatki/kandydaci, których oferty spełniają wymagania formalne zostaną powiadomieni telefonicznie albo pisemnie czy elektronicznie, o zakwalifikowaniu do dalszego postępowania rekrutacyjnego,
- metody i techniki naboru zastosowane w naborze: test (w przypadku zakwalifikowania po wstępnej selekcji co najmniej 10 kandydatów), rozmowa kwalifikacyjna, praktyczne wykonanie zadań,
- oferty kandydatek/kandydatów, które zostały zakwalifikowane do dalszego postępowania rekrutacyjnego i zostały umieszczone w protokole, mogą zostać odebrane w ciągu 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru. Po upływie 3 miesięcy zostaną komisyjnie zniszczone,
- oferty pozostałych kandydatek/kandydatów będą odsyłane na ich adres zamieszkania,
- do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne,
- nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną,
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (13) 43-259-23 wew. 34

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub wyższe pokrewne (np. biologiczne, zootechniczne, rolnicze, itp.)

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • podstawowa znajomość przepisów weterynaryjnych krajowych i wspólnotowych,
 • dobra znajomość przepisów kpa,
 • obsługa komputera i urządzeń peryferyjnych z dobrą znajomością aplikacji biurowych, tj. Word, Excel, Power-Point,
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • łatwość nawiązywania kontaktów,
 • umiejętność organizowania i planowania pracy,
 • zdolność analitycznego myślenia,
 • umiejętność przekazywania informacji w sposób precyzyjny,
 • znajomość j. angielskiego lub innego języka UE na poziomie komunikatywnym,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji zadań związanych z weterynarią.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii ( w przypadku lekarzy weterynarii)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-17
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/06/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry