Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 31/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chojnicach

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw ds. zdrowia i ochrony zwierząt Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt

Inspekcja Weterynaryjna
Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Łużycka 1A
89-600 Chojnice


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wykonywanie zadań IW określonych ustawą o Inspekcji Weterynaryjnej wynikających z przepisów krajowego prawa weterynaryjnego i prawa UE;
 • prowadzenie obowiązującej dokumentacji i sprawozdawczości;
 • nadzór nad wykonywaniem czynności przez osoby wyznaczone;
 • nadzór i koordynowanie badań monitoringowych wraz z przygotowaniem dokumentacji do laboratorium i prowadzeniem sprawozdawczości z tym związanej;
 • nadzór nad przestrzeganiem przepisów dotyczących zdrowia i ochrony zwierząt;
 • prowadzenie postępowań administracyjno-egzekucyjnych;
 • zapobieganie, rozpoznawanie i zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt objętych obowiązkiem zwalczania i rejestracji zgodnie z prawem weterynaryjnym;
 • kontrola warunków weterynaryjnych i nadzór nad ich realizacją przez podmioty będące w rejestrze Powiatowego Lekarza Weterynarii;
 • prowadzenie postępowania mandatowego i kierowanie wniosków o ukaranie do organów ścigania;
 • sprawowanie nadzoru nad zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu chojnickiego;
 • prowadzenie bieżącej dokumentacji dotyczącej zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
 • przygotowywanie planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, dla których został wprowadzony obowiązek ich opracowania na poziomie powiatu;
 • przygotowywanie programów zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt, dla których został wprowadzony obowiązek ich opracowania na poziomie powiatu;
 • prowadzenie rejestrów nadzorowanych podmiotów;
 • przeprowadzanie kontroli dobrostanu zwierząt;
 • sprawowanie nadzoru w zakresie wymogów wynikających z wymogów Rozporządzenia Komisji (WE) Nr 2073/2005;


Warunki pracy

Praca administracyjna w siedzibie urzędu.
Czynności kontrolne w podmiotach nadzorowanych na terenie powiatu
Wyjazdy służbowe, wystąpienia publiczne, szkolenia, udział w konferencjach, prowadzenie pojazdu służbowego.
Podstawowe wyposażenie stanowiska pracy to komputer, urządzenie wielofunkcyjne, skaner, fax
Praca na trzecim piętrze, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak dostosowanej
sanitariatów dla osób niepełnosprawnych,
praca od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 30 do 11 30


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty dostarczone lub przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Kandydaci spełniający wymagania formalne, zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 052 397 35 53


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej
 • znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie prawa administracyjnego oraz wetrynaryjnego;
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-16
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Inspekcja Weterynaryjna
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  ul. Łużycka 1A
  89-600 Chojnice

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry