Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 22/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Chełmie

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny

Powiatowy Inspektorat Weterynarii
ul. Browarna 2
22-100 Chełm

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie czynności w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem warunków weterynaryjnych przez podmioty zajmujące się produkcją, przechowywaniem, wprowadzaniem do obrotu pasz,
 • Sprawowanie nadzoru nad podmiotami zajmującymi się zbieraniem, przetwarzaniem, grzebaniem, transportem, spalaniem ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, nie przeznaczonych do spozycia przez ludzi,
 • Organizowanie i nadzór nad pobieraniem prób do badań,
 • Wykonywanie czynności w zakresie monitoringu substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych w paszach,
 • Analiza dokumentacji i prowadzenie postepowań wyjasniających w sprawach dopuszczania do działalności , aktualizacji lub wyrejestrowania podmiotów w zakresie produkcji, przechowywania, wprowadzania do obrotu pasz oraz zbierania, przetwarzania, transportu, spalania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
 • Sporządzanie i aktualizacja powiatowego planu gotowości na wypadek wystąpienia zagrożeń w zakresie pasz,
 • Przygotowywanie planów i harmonogramów kontroli przeprowadzanych w zakresie sprawowanego nadzoru,
 • Wdfrazanie i prowadzenie postepowań administracyjnych, przygotowywanie projektów postanowień i decyzji pierwszej instancji w zakresie sprawowanego nadzoru, sporządzanie dokumentacji z wykonywanych zadań, prowadzenie rejestrów w zakresie objetym nadzorem.


Warunki pracy

-praca biurowa przy komputerze i w terenie,
- wyjazdy w teren samochodem służbowym, kontakt ze zwierzętami,
- urządzenia pomiarowe,
- obsługa urządzeń biurowych ( komputer, drukarka, skaner, ksero, niszczarka),
Siedziba urzędu w budynku parterowym, częściowo dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - brak progów. Brak drzwi o odpowiedniej szerokości, toalety niedostosowane do potrzeb, brak specjalistycznych urządzeń umożliwiających prace osobom niewidomym i głuchoniemym

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane . Oświadczenia, list motywacyjny oraz życiorys muszą być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem. W ciągu 1 miesiąca od dnia publikacji wyniku naboru istnieje możliwość odbioru złożonych dokumentów ( po tym terminie zostaną komisyjnie zniszczone). Kandydaci spełniający wymagania formalne zakwalifikowani do dalszych etapów naboru będą powiadamiani telefonicznie o ich terminie. Dokumenty należy składac w zaklejonej kopercie zawierającej dane nadawcy z dopiskiem "Oferta na stanowisko inspektora weterynaryjnego inr ogłoszenia". Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 82 565 50 58.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • Znajomość aktualnie obowiązujących przepisów prawa weterynaryjnego oraz KPA
 • Dobra znajomość obsługi komputera ( MS Office - Word, Excel)
 • Prawo jazdy kategorii B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • Życiorys/CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopia prawa jazdy kategorii B
  • Kopia dokumentu potwierdzajacego posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-05-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/05/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry