Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 01/12/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw zdrowia i ochrony zwierząt w zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi sprawy związane z kontrolą gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie pod względem wymagań wzajemnej zgodności,
 • prowadzi sprawy związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania,
 • wystawia świadectwa zdrowia dla zwierząt,
 • prowadzi sprawy związane z ochroną zwierząt.


Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu,


- praca poza siedzibą urzędu, w terenie (kontrole),


- prowadzenie samochodów służbowych,


- obsługa komputera,


- obsługa urządzeń biurowych (drukarka, skaner, kopiarka, niszczarka dokumentów),


- wyjazdy służbowe,


- bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta,


- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, na parterze z dostępem do światła dziennego,


- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej z oznaczeniem stanowiska lub przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu z dopiskiem „Oferta na stanowisko Inspektora wet. ds. zdrowia i ochrony zwierząt”/"Ogłoszenie nr". Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru, o czym zostaną poinformowani telefonicznie lub e-mailem.  


 Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 074/8110-247 w godzinach od 7.30 do 15.30.


Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru oraz termin jego przeprowadzenia zostanie ogłoszona w dniu 02.11.2020 r. na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej www.piw.bip.klodzko.pl oraz umieszczona na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku, ul. Kłodzka 12, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii - w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego,
 • znajomość ustawy o ochronie zwierząt oraz o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt,
 • znajomość przepisów postępowania administracyjnego oraz ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej,
 • prawo jazdy kat. B oraz praktyczna umiejętność prowadzenia samochodu,
 • umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych (WORD, EXCEL).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,
 • Kopia zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie świadectw pracy,
 • Kopie zaświadczeń ukończonych kursów i szkoleń.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku
  z/s w Bystrzycy Kłodzkiej
  ul. Kłodzka 12
  57-500 Bystrzyca Kłodzka

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  31/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry