Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 25/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor weterynaryjny do spraw bezpieczeństwa żywności w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej
ul. Kłodzka 12
57-500 Bystrzyca Kłodzka

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem i rejestracją podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
 • prowadzenie dokumentacji spraw związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji,
 • prowadzenie spraw związanych z działaniami w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem żywnościowym oraz postępowaniami związanymi z nałożeniem kar pieniężnych oraz sankcjami wykroczeniowymi i karnymi wobec podmiotów zajmujących się produkcją produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi,
 • opracowywanie sprawozdań i dokumentacji z realizacji powiatowego rocznego programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach, w tkankach lub narządach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i w paszach,
 • prowadzenie dokumentacji spraw związanych z badaniem zwierząt rzeźnych i mięsa, mięsa zwierząt łownych, ryb i produktów rybnych, mięczaków i skorupiaków;


Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu,
- praca w terenie (kontrole),
- prowadzenie samochodów służbowych,
- obsługa komputera i urządzeń biurowych,
- wyjazdy służbowe,
- bezpośrednia i telefoniczna obsługa klienta,
- stanowisko pracy zorganizowane w pomieszczeniu biurowym, na parterze z dostępem do światła dziennego,
- budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Oferty należy składać w zamkniętych kopertach w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej z oznaczeniem stanowiska lub przesłać za pośrednictwem operatora świadczącego usługi pocztowe na adres Urzędu z dopiskiem „Oferta na stanowisko inspektora wet. ds. bezpieczeństwa żywności”. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane, decyduje data wpływu oferty do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej - 25 września 2020r. Wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszych etapów naboru.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. telefonu 074/8110-247 w godzinach od 7.30 do 15.30.
Lista osób zakwalifikowanych do drugiego etapu naboru oraz termin jego przeprowadzenia zostanie ogłoszona w dniu 28 września 2020 r. na stronie internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku z/s w Bystrzycy Kłodzkiej www.piw.bip.klodzko.pl oraz umieszczona na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kłodzku, ul. Kłodzka 12, 57-500 Bystrzyca Kłodzka.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub inne wyższe z zakresu spraw należących do właściwości Inspekcji Weterynaryjnej

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego,
 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów krajowego i unijnego prawa żywnościowego
 • znajomość obowiązujących przepisów prawnych związanych z działalnością Inspekcji Weterynaryjnej, Służby Cywilnej i prawa administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • samodzielność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia prawa wykonywania zawodu lekarza weterynarii w przypadku wykształcenia wyższego weterynaryjnego
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-25
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kłodzku
  z/s w Bystrzycy Kłodzkiej
  ul. Kłodzka 12
  57-500 Bystrzyca Kłodzka

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  05/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Weterynaria
  do góry