Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 31/03/2020.

inspektor realizujący funkcje publicznoprawne

Łeba, pomorskie

Urząd Morski w Słupsku

Opis stanowiska pracy


Urząd Morski w Słupsku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor realizujący funkcje publicznoprawne do spraw ochrony środowiska morskiego w Inspektoracie Ochrony Środowiska Morskiego

Urząd Morski w Słupsku
al. Sienkiewicza 18
76-200 Słupsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowań w sprawch ustalania sprawców zanieczyszczeń środowiska morskiego, kontrola terenów portowych i przystani morskich
 • Prowadzenie inspekcji statków oraz uczestniczenie w lotach patrolowych nad obszarami morskimi
 • Pobieranie próbek paliwa żeglugowego ze statków oraz od dostawców paliw do badań laboratoryjnych
 • Kontrola urządzeń portowych do odbioru nieczystości ze statków
 • Kontrola spełniania warunków określonych w zezwoleniach na zatapianie odpadów oraz odkładanie urobku do morza
 • Aktualizacja i nadzór nad aktualizacją portowych planów gospodarowania odpadami ze statków oraz planów zwalczania zanieczyszczeń w portach
 • Współpraca z MOSG i morską służbą poszukiwania i ratownictwa SAR ( w porcie z placówką BSR)
 • Współpraca z zarządem portu, administracją terenową, inspekcją ochrony środowiska, inspekcją sanitarną


Warunki pracy

- praca w godzinach od 7.30 do 15.30
- praca w terenie ( port, przystanie morskie, rejsy statkiem, loty samolotem)
- praca przy monitorze ekranowym (komputer) powyżej 4 h dziennie
- zagrożenie korupcją

Bariery architektoniczne:
- schody,
- brak windy,
- brak podjazdu,
- brak odpowiednio dostosowanych toalet,
- brak drzwi odpowiedniej szerokości.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres do korespondencji, numer telefonu, adres e-mailowy oraz wskazać sposób postępowania z dokumentami rekrutacyjnymi po zakończeniu naboru (odbiór osobisty/odesłanie/zniszczenie). Wszystkie oświadczenia (wzory oświadczeń zamieszczone są na stronie internetowej Urzędu) muszą być opatrzone datą sporządzenia i własnoręcznie podpisane.
Oferty niekompletne oraz złożone i uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego – data wpływu do Urzędu nie później niż trzy dni od daty określającej termin składania dokumentów).
Kandydaci/kandydatki spełniający wymagania formalne zostaną zakwalifikowani do dalszego etapu naboru, o czym będą poinformowani e-mailem i/lub telefonicznie.

Postępowanie rekrutacyjne będzie polegało na rozwiązaniu pisemnego testu z wiedzy merytorycznej. Z osobami, które zaliczą test pisemny na poziomie minimum 60% zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna.

O ostatecznym wyborze kandydata/kandydatki zadecyduje Dyrektor Urzędu.

Wynagrodzenie zasadnicze: 3874,14 zł + dodatek stażowy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie morskie lub ochrona środowiska

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z ochroną środowiska

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Brak przeciwwskazań do wykonywania lotów i rejsów
 • Znajomość obsługi komputera
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska morskiego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Dokument lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do wykonywania lotów i rejsów
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/09/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry