Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 14/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków do spraw ochrony zabytków nieruchomych w Delegaturze we Włocławku, Wydziale Zabytków Nieruchomych

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Toruniu
87-100 Toruń, ul. Łazienna 8

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przeprowadzanie w terenie systematycznych inspekcji i lustracji obiektów zabytkowych architektury, budownictwa, urbanistyki i techniki w celu rozpoznania i stwierdzenia ich stanu zachowania, sposobu uzytkowania i aktualnych potrzeb właściwego utrzymania;
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych dotyczących prac remontowych, konserwatorskich i budowlanych przy zabytkach nieruchomych i na terenie zabytkowych założeń urbanistycznych;
 • Opracowywanie wytycznych konserwatorskich do projektów decyzji o warunkach zabuwowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • Przeprowadzanie kontroli zabytkow nieruchomych w celu oceny stanu zachowania i prawidłowości prowadzonych robót budowlanych i prac konserwatorskich, przygotowywanie zaleceń pokontrolnych, prowadzenie postepowań nakazowych jak i postepowań dotyczących nakładania administracyjnych kar pieniężnych
 • Przygotowywanie materiałów merytorycznych do postepowań administracyjnych mających na celu dokonanie wpisu obiektu lub obszaru do rejestru zabytkow lub skreślenie go z rejestru zabytkow


Warunki pracy

- nie występują szkodliwe ani niebezpieczne warunki pracy;
- praca z wykorzystaniem komputera powyżej 4 godz. dziennie;
- pomieszczenia biurowe znajdują się na dwóch kondygnacjach (schody, bez podjazdów i bez windy);
- brak dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych;
- praca w biurze i w terenie (również na wysokości pow. 3 m)

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- procedura prowadzenia naboru pracowników w WUOZ w Toruniu znajduje się w BIP urzędu na stronie internetowej www.torun.wkz.gov.pl;
- dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 56 62-106-92;
- oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane;
- list motywacyjny, CV/życiorys i wszystkie wymagane oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem;
- prosimy o odniesienie się w aplikacji do wszystkich wymagań niezbędnych zawartych w ogłoszeniu, co będzie traktowane na równi z oświadczeniem o ich spełnieniu;
- tylko kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów selekcji zostaną powiadomieni o ich terminie telefonicznie lub na wskazany adres poczty elektronicznej;
- nasz urząd jest jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje sa rozważane z równa uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, opientację seksualna czy też jakąkolwiek inną cechę przwnie chroniona.
- nasz urząd nie ponosi odpowiedzialności za treść przedruków zamieszczonych w innych żródłach.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe o profilu specjalistycznym: ochrona dóbr kultury, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo, architektura, budownictwo, historia sztuki.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego;
 • Znajomość problematyki konserwatorskiej;
 • Umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • mile widziana komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-22
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  20/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry