Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków do spraw Inspekcji Zabytków Nieruchomych dział Zabytków Nieruchomych

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
ul. Wały Chrobrego 4, pok. 48
70-502 Szczecin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie postępowania i przygotowywanie do akceptacji przez ZWKZ lub Zastępcę projektów decyzji w sprawach dotyczących ochrony zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków lub na obszarach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na terenie określonych gmin.
 • Prowadzenie postępowania administracyjnego, w tym przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz uzgodnienia zakresu prac przy zabytkach w wojewódzkiej ewidencji zabytków i gminnej ewidencji zabytków.
 • Przeprowadzanie kontroli stanu zabytków znajdujących się na terenie określonych gmin, sporządzanie protokołów z kontroli, oraz projektów zaleceń pokontrolnych lub notatek służbowych, wykonywanie dokumentacji fotograficznej obiektu.
 • Opracowywanie zaleceń konserwatorskich na wniosek właścicieli obiektów lub z urzędu do działań przy zabytkach.
 • Opracowywanie opinii konserwatorskich do obiektów w ewidencji zabytków.
 • Dokonywanie odbioru wykonanych prac remontowo-konserwatorskich przy zabytkach pod względem prawidłowości wykonania i zgodności z wydaną decyzją ZWKZ .
 • Przygotowywanie rocznych planów kontroli zabytków, oraz ich przeprowadzanie.
 • Prowadzenie postępowania egzekucyjnego w trybie przepisów o egzekucji w administracji.


Warunki pracy

Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.
Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, wspólną drukarkę, telefon stacjonarny.
Stanowisko pracy znajduje się na parterze budynku ZUW, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Decyduje data wpływu do urzędu.

Przewidywany termin rozpoczęcia pracy 01 luty 2020 r.
Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1. selekcja ofert
2. rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe w specjalnościach: architektura, konserwatorstwo, zabytkoznawstwo lub historia sztuki,

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków, znajomość procedur postępowania administracyjnego oraz egzekucyjnego w administracji
 • znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • • studia podyplomowe w zakresie ochrony zabytków,
 • • znajomość języka angielskiego w stopniu podstawowym


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Życiorys
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-17
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie
  ul. Wały Chrobrego 4,
  Sekretariat pok. 48
  70-502 Szczecin

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  08/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry