Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków do spraw ochrona zabytków nieruchomych - założeń zieleni Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi- Wydział Założeń Zieleni

90-425 Łódź ŁÓDŹ PIOTRKOWSKA 99

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wraz z przygotowaniem projektów pism;
 • przygotowywanie decyzji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz inne działania prowadzone przy parkach, ogrodach lub innych formach zieleni wpisanych do rejestru zabytków;
 • przygotowywanie zezwoleń na wycinkę drzew z terenów nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków;
 • prowadzenie bieżących terenowych inspekcji zieleni i krajobrazu w celu określenia ich stanu zachowania;
 • współpraca przy uzgadnianiu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 • współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi WUOZ w Łodzi w celu oceny walorów historycznych i artystycznych, stanu zachowania oraz opinii w zakresie ochrony zabytków wpisanych do ewidencji lub rejestru zabytków nieruchomych i zabytków archeologicznych;
 • prowadzenie i przygotowywanie korespondencji i sprawozdawczości w zakresie spraw objętych zakresem czynności.


Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa jak również związana z wyjazdami w teren,działania pod presją czasu,kontakt z klientem zewnętrznym, możliwość występowania sytuacji spornych, praca przy monitorze ekranowym, bariery architektoniczne.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Oferty niekompletne,nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Oświadczenia, list motywacyjny,CV muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem. Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty należy złożyć w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem i numerem ogłoszenia o naborze oraz należy zamieścić pełną nazwę stanowiska, na które jest składana aplikacja Proponowane wynagrodzenie 3.200,34 zł + dodatek stażowy. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń obowiązujących w naborach do pracy w służbie cywilnej, druki oświadczenia dostępny na stronie KPRM.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe architektura krajobrazu, ochrona środowiska, ochrona przyrody, biologia, ogrodnictwo, biologia środowiskowa, inżynieria środowiska.

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu ochrony zabytków,przyrody, kodeksu postępowania administracyjnego
 • umiejętność obsługi komputera pakiet MS Office,
 • posiadanie prawa jazdy kat.B
 • umiejętność interpretacji przepisów
 • sumienność
 • umiejętność dzialania w sytuacjach stresowych, nieprzewidywalnych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy-kat B.
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-08-28
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
  90-425 Łódź,Piotrkowska 99 z dopiskiem "oferta pracy nr. ...."
  Prosimy również o wpisanie do listu motywacyjnego numeru oferty.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  12/08/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi