Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/09/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi

Łódzki Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków do spraw rejestru i dokumentacji zabytków nieruchomych Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi - Wydział Zabytków Ruchomych i Rejestru Zabytków

90-425 Łódź, ul.Piotrkowska 99

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawach dotyczących wpisu do rejestru zabytków nieruchomych oraz przygotowuje dla Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków projekty decyzji w sprawie wpisania obiektów do rejestru zabytków nieruchomych
 • Prowadzi i archiwizuje dokumentację dotyczacą zabytków nieruchomych w tym współprowadzi rejestr zabytków nieruchomych i wojewódzka ewidencję w celu uzyskania aktualnego obrazu zasobu i stanu zachowania zabytków
 • Prowadzi kontrolę zabytków architektury i budownictwa w celu określenia stanu zachowania,stanu technicznego,sposobu uzytkowania,stanu prawno-własnościowego,formułuje zalecenia pokontrolne i przygotowuje projekty decyzji w związku z realizacja zaleceń
 • Uczestniczy w terenowych lustracjach, oględzinach zabytków nieruchomych w tym kontroluje aktualny stan ich zachowania, dokonuje rozpoznania sposobu użytkowania
 • Opracowuje, gromadzi i udostępnia dokumentację obiektów zabytkowych ze zbiorów WUOZ
 • Prowadzi i przygotowuje korespondencję w zakresie spraw objętych zakresem czynności w tym sporządza projekty decyzji, postanowień, opinii, zaświadczeń, prowadzi sprawozdawczość
 • Opiniuje formy ochrony zabytkow nieruchomych
 • Digitalizuje zbiory danych o zabytkach


Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca w terenie, kontakt z klientem zewnętrznym, praca przy monitorze ekranowym,
stanowisko pracy znajduje się w budynku wielokondygnacyjnym bez windy.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niekompletne,nie spełniające wymogów formalnych nie będą rozpatrywane. Oświadczenia,list motywacyjny muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem.
Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów,oferty zostaną komisyjnie zniszczone.Dokumenty należy złożyć w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem oraz numerem ogłoszenia o naborze wraz z nazwą stanowiska na które jest składana aplikacja.
Należy złożyć podpisane własnoręcznie oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzania danych osobowych do celów naboru.
Proponowane wynagrodzenie ok.2.500,00 zł


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu historia sztuki,konserwatorstwo,ochrona dóbr kultury

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów w zakresie ochrony zabytków, kodeksu postępowania administracyjnego,umiejętność interpretacji przepisów
 • Sumienność,rzetelność
 • Umiejętność działania w sytuacjach stresowych
 • prawo jazdy kat.B
 • Biegla umiejętność obslugi komputera oraz programów Ms office,Corel
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość języka angielskiego
 • umiejetność archiwizacji dokumentów


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-15
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Łodzi
  90-425 Łódź,Piotrkowska 99

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  10/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry