Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 18/10/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków do spraw rejestru zabytków i dokumentacji Delegatura w Lesznie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Poznaniu, ul. Gołębia 2, 61-834 PoznańZakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • rozpoznaje wartości naukowe, historyczne i artystyczne obiektów zabytkowych w celu włączenia do ewidencji zabytków nieruchomych z terenu Delegatury lub wojewódzkiej ewidencji zabytków, prowadzi naukową analizę źródeł pisanych, ikonograficznych i kartograficznych określających wartości zachowanych obiektów co związane jest z wpisami do rejestru i skreśleniami z rejestru
 • przygotowuje opinie dotyczące włączenia lub wyłączenia do ewidencji zabytków nieruchomych z terenu działania Delegatury
 • prowadzi rozpoznanie stanów prawno – własnościowych obiektów zabytkowych w celu zachowania prawidłowego toku postępowań administracyjnych
 • pozyskuje dokumenty dotyczące zabytków, przygotowuje wszelkie dane dla potrzeb Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w uzgodnieniu z kierownikiem Delegatury i Kierownikiem Wydziału d.s. rejestru, dokumentacji i ewidencji zabytków nieruchomych
 • gromadzi i archiwizuje dokumentację Delegatury urzędu, w tym kartotekę adresową, karty ewidencyjne, teczki obiektów, zbiór map i planów, opracowania studialne i prowadzi księgozbiór podręczny zakładowy oraz archiwum zakładowe i archiwistą zakładowym
 • współpracuje z innymi stanowiskami pracy w Delegaturze oraz komórkami organizacyjnymi Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu w celu zachowania prawidłowych procedur urzędowych związanych z funkcjonowaniem prawnym rejestru zabytków i wojewódzkiej ewidencji zabytków.
 • prowadzi aktualizację informacji w wojewódzkiej ewidencji zabytków na podstawie danych uzyskanych z poszczególnych stanowisk oraz od właścicieli zabytków
 • udostępnia dokumentację naukową i techniczną zainteresowanym stronom na zasadach określonych w urzędzie
 • prowadzi archiwum zakładowe i bibliotekę delegatury


Warunki pracy

Praca biurowa przed monitorem ekranowym, na I kondygnacji, pomieszczenia biurowe bez udogodnień dla osób niepełnosprawnych, praca w terenie - wyjazdy służbowe, praca na wysokości do 3 m i powyżej

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Wynagrodzenie miesięczne brutto 2553,36 PLN
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane, kandydaci zakwalifikowani do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Informacja taka znajdzie się również na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Poznaniu. Po zakończeniu rekrutacji oferty odrzucone podlegają komisyjnemu zniszczeniu. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 61 8528003 wewn. 117


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe wyższe magisterskie z zakresu: historii sztuki, ochrony dóbr kultury, konserwatorstwa i zabytkoznawstwa

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
 • Znajomość przepisów kpa
 • Wiedza z zakresu architektury historycznej i zabytkowej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • zdolności mediacyjne
 • umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/05/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry