Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 20/11/2018.

inspektor ochrony zabytków

Koszalin, zachodniopomorskie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - Służba Cywilna

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie

Zachodniopomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie
ul. Zwycięstwa 125
75-602 Koszalin


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Rozpatrywanie spraw i przygotowywanie projektów postanowień i decyzji w sprawach dot. ochrony zabytków nieruchomych
 • Opiniowanie Gminnej Ewidencji Zabytków, Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków, Programów Opieki nad Zabytkami dot. powierzonego do obsługi terenu.
 • Przeprowadzanie kontroli stanu zachowania zabytków wpisanych do rejestru, sporządzanie protokołów z kontroli, opracowywanie projektów zaleceń pokontrolnych, zgłaszanie naruszania przepisów ustawy o ochronie zabytków w zakresie powierzonego do obsługi terenu.
 • Prowadzenie postępowań egzekucyjnych i remontów zastępczych na terenie podległym Delegaturze.
 • Przeprowadzanie oględzin zabytków nieruchomych, odbiory prac prowadzonych przy tych zabytkach oraz udział w komisjach konserwatorskich dot. powierzonego do obsługi terenu.
 • Udzielanie na wniosek informacji z zakresu informacji publicznej dot. zabytków nieruchomych z powierzonego terenu.
 • Prowadzenie spraw związanych z przeniesieniem własności Skarbu Państwa i komunalnej.
 • Przygotowywanie materiałów do wpisu lub do skreślenia z rejestru zabytków na terenie określonych gmin ( podział terytorialny), formułowanie potrzeb w zakresie badań i dokumentacji zabytków znajdujących się na podległym terenie ( dokumentacja konserwatorska, inwentaryzacja, karty zabytków itp.)
 • Dokonywanie odbiorów wykonywanych prac remontowo- konserwatorskich przy zabytkach pod względem prawidłowości ich wykonania oraz zgodności z wydaną decyzją ZWKZ.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
Praca w środowisku biurowym i w terenie, liczne wyjazdy służbowe, liczne bezpośrednie kontakty telefoniczne i mailowe, bezpośredni kontakt z klientem z właścicielami zabytków, z pracownikami urzędów administracji samorządowej i innymi.
Praca na wysokościach powyżej 3 metrów.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, drukarkę, telefon stacjonarny.
Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku, brak podjazdów, urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Decyduje data wpływu do urzędu.
Proponowane wynagrodzenie brutto ok. 2500 zł
Oferty składać w zaklejonych kopertach, z zaznaczonym numerem ogłoszenia.
Oferty dostarczone po terminie nie będą rozpatrywane. Wszystkie składane dokumenty i oświadczenia powinny zawierać oryginalny podpis kandydata. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1. selekcja ofert
2. rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną telefonicznie poinformowani.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: wyższe architektura, ochrona dóbr kultury, historia sztuki, konserwacja zabytków, konserwatorstwo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego


pozostałe wymagania niezbędne:

 • • znajomość KPA, oraz przepisów dotyczących ochrony zabytków.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Specjalizacje w ramach kierunków: konserwatorstwo, dziedzictwo architektoniczne lub ochrona zabytków
 • znajomość języka niemieckiego w stopniu podstawowym


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2017-11-30
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/11/2017
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry