Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 27/10/2020.

inspektor ochrony zabytków

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze

Lubuski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków do spraw inspekcji zabytków archeologicznych w Delegaturze Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie wydania pozwoleń na badania archeologiczne;
 • prowadzenie kontroli zabytków archeologicznych w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami;
 • dokonywanie odbioru prac przy zabytkach archeologicznych;
 • opracowywanie wniosków i określenie warunków ochrony zabytków archeologicznych przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;
 • opracowywanie zaświadczeń i opinii w zakresie zapytania o formę ochrony zabytków archeologicznych;
 • przygotowywanie materiałów do postepowań w sprawie wpisu zabytków archeologicznych do rejestru zabytków.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca administracyjno-biurowa,
- praca w terenie – praca w wykopach poniżej 1 metra,
- stres związany z obsługą petentów,
- praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- narzędzia pracy – komputer, drukarka, kserokopiarka, fax oraz inne urządzenia
i materiały biurowe,
- budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo z powodu barier architektonicznych.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Oferty niespełniające wymogów formalnych oraz oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu naboru zostaną telefonicznie poinformowani
o jego terminie.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem tel.: (68) 324-73-90.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe archeologia

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • znajomość ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
 • znajomość prawa budowlanego;
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • umiejętność interpretacji przepisów;
 • umiejętność biegłej obsługi komputera;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • dobra organizacja pracy;
 • umiejetność pracy w zespole;
 • kreatywność;
 • prawo jazdy kat. B.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-30
Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
Miejsce składania dokumentów:
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Zielonej Górze
ul. Kopernika 1
65-063 Zielona Góra

Dokumenty należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem:
"Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej. Inspektor ochrony zbytków"

Prezentacja firmy

Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

Informacje dodatkowe

Ostatnia aktualizacja:
18/09/2020
Wymiar etatu:
Pełny etat
Rodzaj umowy:
Na czas nieokreślony
Liczba wakatów:
1
Min. doświadczenie:
1 rok
Min. wykształcenie:
Wyższe licencjackie
Branża / kategoria:
Praca Administracja Publiczna
do góry