Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/09/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków do spraw dokumentacji i ewidencji zabytków Wydział ds. Zabytków Ruchomych, Dokumentacji, Rejestru i Ewidencji Zabytków

80-852 Gdańsk ul. Dyrekcyjna 2-4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzi postępowania administracyjne i przygotowuje projekty decyzji, postanowień i opinii dotyczących wpisu lub odmowy wpisu zabytku do rejestru zabytków poprzez szczegółową analizę spraw, gromadzenie niezbędnych dokumentów historycznych, architektonicznych i konserwatorskich w celu realizacji zadań nałożonych przez WKZ jako organ I instancji oraz rzetelnego prowadzenia rejestru zabytków oraz prowadzi inspekcje konserwatorskie zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków oraz zabytków figurujących w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz nie wpisanych do rejestru a wnioskowanych o wpis, pod kątem oceny wartości zabytkowych, oceny zachowania zabytku oraz oceny jego substancji zabytkowej, sporządza protokoły pokontrolne w celu aktualizacji rejestru zabytków nieruchomych i sporządza dokumentację fotograficzną w celu aktualizacji WEŹ.
 • prowadzi i na bieżąco aktualizuje wojewódzką ewidencję zabytków poprzez weryfikację danych dotyczących obiektów wpisanych , danych adresowych obiektów przewidzianych do umieszczenia w WEŹ w celu dostarczenia aktualnych informacji oraz monitorowania stanu obiektów nieruchomych.
 • udziela informacji o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych i wydaje zaświadczenia dotyczące statusu prawnego obiektów wpisanych do rejestru zabytków i WEŹ , weryfikuje zapisy w księgach wieczystych pod kątem obciążeń z tytułu wpisu zabytku do rejestru zabytków
 • prowadzi zasób kart ewidencyjnych zabytków nieruchomych , znajdujących się w zasobach WUOZ, aktualizuje dane w oparciu o pozyskany materiał fotograficzny, kartograficzny i ikonograficzny, przygotowuje wykaz brakujących kart ewidencyjnych oraz kart niezbędnych do wykonania, opracowuje plany rzeczowo-finansowe Urzędu w zakresie dokumentacji ewidencyjnej zabytków nieruchomych w celu zapewnienia aktualnej informacji na temat zabytków.
 • prowadzi zbiór decyzji w formie tradycyjnej i zdigitalizowanej w sprawie wpisania do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego oraz prowadzi księgi rejestru zabytków nieruchomych w formie nadanej ropzorządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz w wersji elektronicznej.
 • prowadzi bazy danych dot. Obiektów wpisanych do rejestru zabytków nieruchomych , na bieżąco je aktualizuje i uzupełnia dane dot. Właścicieli i użytkowników obiektów w celu zapewnienia aktualnych danych
 • opiniuje wykazy Gminnych Ewidencji Zabytków oraz programy opieki nad zabytkami poprzez ich weryfikację w oparciu o przeprowadzone lustracje terenowe oraz ocenę merytoryczną
 • opracowuje i przygotowuje materiał odwoławczy na skargi, odwołania i zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań dotyczących wpisów do rejestru zabytków, poprzez przyjęcie trybu realizacji zadań, szczegółową analizę wniosków, gromadzenie niezbędnych dokumentów oraz opracowywanie projektów pism, w celu udzielania odpowiedzi do organu wyższej instancji
 • prowadzi pod względem formalnym skreślenia z rejestru zabytków poprzez zebranie kompletu dokumentów w celu przekazania do organu wyższej instancji
 • przygotowuje do publikacji decyzje o wpisie do rejestru zabytków w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego w celu realizacji obowiązku ustawowego
 • przygotowuje wnioski w sprawach dotyczących ustanowienia Kandydata społecznym opiekunem zabytków
 • przygotowuje wnioski o przyznanie odznaki „ za opiekę nad zabytkami


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
· praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
· na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
· praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
· większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
· podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,
· pokój biurowy mieści się na IV piętrze budynku,
· brak podjazdów, toalety i przejścia niedostosowane dla osób niepełnosprawnychInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe z zakresu historii, konserwatorstwa, historii sztuki i architektury

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego
praca w zawodzie

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych,
 • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • ustawa o opłacie skarbowej
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność pracy w zespole
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • komunikatywność
 • umiejętność obsługi komputera


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku (tylko w przypadku złożenia życiorysu wraz ze zdjęciem
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających wymagane niezbędne doświadczenie we wskazanym obszarze
 • kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających dodatkowe doświadczenie we wskazanym obszarze
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-09-23
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
  Punkt przyjęć korespondencji w sekretariacie na IV piętrze, pokój nr 514

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  13/09/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry