Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/09/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków do spraw kontroli Wydział Kontroli

80-852 Gdańsk ul. Dyrekcyjna 2-4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • 1. przeprowadza kontrolę w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami , w oparciu o przygotowane plany i harmonogramy;
 • 2. przygotowywuje materiały i dokumenty związanych z podejmowanymi czynnościami kontrolnymi w celu sporządzania protokołów z przeprowadzonych kontroli, protokołów z oględzin, decyzji oraz zaleceń pokontrolnych.
 • 3. przeprowadza ocenę stanu zachowania, przechowywania i zabezpieczania zabytków nieruchomych, ruchomych i archeologicznych z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu i zatwierdzoną dokumentacją;
 • 4. Prowadzi postępowania z zakresu administracyjnych kar pieniężnych dotyczących ochrony zabytków oraz prowadzenie egzekucji administracyjnej;
 • 5. przeprowadza kontrolę samorządowych konserwatorów zabytków z zakresu właściwości pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, spraw powierzonych do realizacji na mocy porozumień zawartych pomiędzy wojewodą pomorskim a jednostką samorządu terytorialnego
 • 6. tworzy plany kontroli na podstawie wniosków PWKZ, innych wydziałów urzędu i samodzielnych stanowisk pracy;
 • 7. sporządza sprawozdania z realizowanych zadań
 • 8. opracowuje i przygotowuje materiały odwoławcze na skargi, zażalenia, odwołania dotyczące prowadzonych postępowań w zakresie spraw, poprzez przyjęcie trybu realizacji zadań, szczegółową analizę wniosków, gromadzenie niezbędnych dokumentów i dowodów w sprawie oraz opracowanie projektów pism, w celu udzielenia odpowiedzi do organu wyższej instancji.


Warunki pracy

 


Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:


·          praca biurowa,


·          czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu,


·          wyjazdy służbowe krajowe,


·           praca na wysokości powyżej 3 m


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:


·          na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,


·          praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,


·          większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,


·          podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,


·          pokój biurowy mieści się na V piętrze budynku pięciopiętrowego, winda dojeżdża do IV piętra.


·          brak podjazdów, toalety i przejścia niedostosowane dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe konserwatorskie, architektoniczne, historia sztuki, prawo

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • • znajomość przepisów ustawy o ochronie zabytków i opieki nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych,
 • • znajomość ustawy o kontroli w administracji,
 • • znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • • znajomość ustawy o ochronie przyrody;
 • • znajomość ustawy Prawo budowlane
 • • znajomość ustawy o dostępie do informacji publicznej
 • • znajomość ustawy o opłacie skarbowej,
 • • umiejętność zastosowania przepisów prawa w praktyce,
 • • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • • umiejętność pracy w zespole
 • • umiejętność podejmowania decyzji
 • • planowanie i myślenie strategiczne
 • • kreatywność
 • • samodzielność i chęć samodoskonalenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • • komunikatywność,
 • • sumienność,
 • • dokładność,
 • • umiejętność obsługi komputera,
 • • umiejętność efektywnej pracy w sytuacjach stresowych,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie świadectw pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku ( tylko w przypadku złozenia życiorysu wraz ze zdjęciem)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-01
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
  Punkt przyjęć korespondencji w sekretariacie na IV piętrze, pokój nr 514
  ul. Dyrekcyjna 2-4 , 80-852 Gdańsk
  Na kopercie należy umieścić dopisek: nabór na stanowisko inspektora ochrony zabytków ds. kontroli

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  21/07/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry