Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/02/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku

Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor ochrony zabytków do spraw planowania przestrzennego Wydział ds. Zabytków Nieruchomych


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Zadanie 1: opracowuje wytyczne, sporządza opinie do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w zakresie zapewnienia ochrony konserwatorskiej
 • Zadanie 2: dokonuje analizy stanu zachowania w terenie środowiska kulturowego do planistycznych wytycznych konserwatorskich, sprawdza w terenie poprawność przyjetego zakresu i zasad ochrony
 • Zadanie 3: wydaje opinie dotyczące formy i sposobu ochrony konserwatorskiej do studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uzgadnia miejscowe plany zagospodarownia przestrzennego po kątem zabytkowych założeń zieleni
 • Zadanie 4: gromadzi i aktualizuje dokumentację fotograficzną do celów planistycznych
 • Zadanie 5: opracowuje i przygotowuje materiał odwoławczy na skargi, odwołania, zażalenia dotyczące prowadzonych postępowań w zakresie spraw związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, poprzez przyjęcie trybu realizacji zadań, szczegółową analize wniosków, gromadzenie niezbędnych dokumentów oraz opracowywanie projektów pism
 • Zadanie 6: sporządza sprawozdania z realizowanych zadań w celu dostarczenia bieżącej informacji na temat ilości i jakości załatwianych spraw


Warunki pracy

Warunki pracy
Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
•   praca biurowa, czynności kontrolne przeprowadzane poza siedzibą Urzędu
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
•   na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
•   praca przy monitorze powyżej 4 godzin dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
•   większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej,
•   podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,
•   pokój biurowy mieści się na V piętrze budynku pięciopiętrowego, winda dojeżdża do IV piętra.
•   brak podjazdów, toalety i przejścia dostosowane dla osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronionąW ofercie należy podać swoje dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto:. ok. 3600 zł/mies.


Treść oświadczeń załączonych do dokumentów aplikacyjnych należy opatrzyć odręcznym podpisem wraz z datą.


Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego/osobistego doręczenia dokumentów do Urzędu) oraz aplikacje niekompletne nie będą rozpatrywane.
Oferty odrzucone i nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub e:mail o terminie przeprowadzenia testu wiedzy.


Techniki i metody naboru:
•   weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
•   test wiedzy (opcjonalnie, w przypadku gdy weryfikację formalną przejdzie więcej niż 15 kandydatów)
•   rozmowa kwalifikacyjna.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel.: (58) 301-62-67 wew. 63Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe architektoniczne, konserwatorskie, gospodarka przestrzenna

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych, kodeks postępowania administracyjnego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Umiejetność interpretacji przepisów prawnych, umiejetność samodzielnej organizacji pracy, asertywność, umiejetność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie wizerunku (tylko w przypadku złożenia życiorysu wraz ze zdjęciem)
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających dodatkowe doświadczenie we wskazanym obszarze
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-01-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku
  ul. Dyrekcyjna 2-4
  80-852 Gdańsk
  Na kopercie należny umieścić dopisek; nabór na stanowisko inspektora ochrony zabytków ds. planowania przestrzennego

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry