Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/03/2021.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego do spraw przestrzegania przepisów prawa budowlanego Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu właściwości powiatowego inspektora nadzoru budowlanego,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych,
 • przygotowywanie projektów postanowień oraz decyzji administracyjnych,
 • prowadzenie kontroli budów i obowiązkowych kontroli,
 • prowadzenie kontroli z zakresu utrzymania i użytkowania obiektów budowlanych,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających okoliczności powstania katastrofy budowlanej.


Warunki pracy

Praca od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00 w siedzibie urzędu oraz po za nią - wyjazdy służbowe. Narażenie na stres związany z kontaktem z interesantami. Wyjazdy na kontrole i oględziny obiektów budowlanych i robót budowlanych na terenie powiatu skierniewickiego - kierowanie samochodem służbowym, praca z urządzeniami pomiarowymi i praca na wysokości. Praca w siedzibie inspektoratu z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych. Praca wymagająca pełnej zdolności psychoruchowej. Urząd nie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Dokumenty prosimy składać w zaklejonych kopertach z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem „Nabór na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego”, osobiście lub za pośrednictwem poczty, przy czym decyduje data wpływu oferty do urzędu. Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych, otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie o kolejnych etapach naboru. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 46 834 59 61.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z budownictwem

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane
 • znajomość ustawy Prawo budowlane oraz aktów wykonawczych do tej ustawy, umiejętność stosowania ich w praktyce,
 • umiejętność obsługi komputera oraz urządzeń biurowych,
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • znajomość ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • dyspozycyjność i komunikatywność,


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia prawa jazdy kat.B
 • kopia uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-02-26
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Skierniewicach
  ul. Konstytucji 3 Maja 6
  96-100 Skierniewice

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry