Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/03/2021.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli w Wydziale Inspekcji i Kontroli


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie działalności inspekcyjno- kontrolnych w terenie, w celu skontrolowania przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych.
 • Przeprowadzanie kontroli obowiązkowych zakończonej budowy obiektu budowlanego, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach obiektów i robót budowlanych w kompetencji wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego.
 • Przygotowywanie projektów pism, postanowień i decyzji administracyjnych, zgodnie z Kodeksem Postępowania administracyjnego.
 • Udział w kontroli problemowych i doraźnych działalności administracji architektoniczno - budowlanej starosty oraz powiatowych organów nadzoru budowlanego.
 • Prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach katastrof budowlanych, w celu wzięcia udziału w pracach komisji dla wyjaśnień okoliczności powstania katastrofy budowlanej.
 • Realizowanie zadań związanych z obronnością i ochroną ludności, w tym działaniami wojewódzkiego inspektora w sytuacjach kryzysowych.


Warunki pracy

praca w terenie, stres związany z obsługą interesantów, krajowe wyjazdy służbowe, praca przy komputerze powyżej 4 godz. dziennieInne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Aplikacje kandydatów niewyłonionych w procesie rekrutacji zostaną komisyjnie zniszczone po zakończeniu naboru.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Uprawnienia budowlane (w ograniczonym zakresie)
 • Znajomość przepisów Prawa budowlanego, Kodeksu postępowania administracyjnego, warunków technicznych oraz ogólna znajomość procedur realizowanych w administracji publicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Doświadczenie w administracji architektoniczno-budowlanej, nadzorze budowlanym lub w wykonawstwie
 • Uprawnienia budowlane (w pełnym zakresie)
 • prawo jazdy kat. B


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-01-18
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poznaniu
  al. Niepodległości 16/18
  61-713 Poznań

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  15/01/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry