Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 11/08/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poddębicach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego do spraw merytorycznych wynikających z Prawa Budowlanego i KPA komórka merytoryczna PINB

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poddębicach
99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • gromadzenie akt niezbędnych do załatwienia spraw
 • analiza zgromadzonych dokumentów
 • odbywanie oględzin w terenie i sporządzanie z nich protokołów
 • uczestniczenie w przeprowadzanych przez Inspektorat kontrolach obiektów budowlanych w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego i KPA zleconych przez Powiatowego Inspektora
 • opracowywanie protokołów z w/w kontroli
 • opracowywanie wniosków i zaleceń do protokołów z przeprowadzonych kontroli
 • przygotowanie projektów decyzji i postanowień administracyjnych
 • pozostałe prace biurowe


Warunki pracy

1. Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- praca w siedzibie urzędu i w terenie
2. Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy:
- miejsce pracy: budynek Starostwa Powiatowego w Poddębicach, ul. Łęczycka 16,
w którym mieści się PINB;
- wyposażenie stanowiska pracy: urządzenia biurowe niezbędne do wykonywania pracy;
- oświetlenie pomieszczenia biurowego: naturalne i sztuczne.
Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacje dodatkowe:
1) Aplikacje, które wpłyną do PINB w Poddębicach po dniu 30 listopada 2018 r.
nie będą rozpatrywane.
2) Złożone oferty będą oceniane pod względem kompletności i spełnienia wymagań formalnych na wskazane stanowisko pracy.
3) O terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną telefonicznie powiadomione jedynie te osoby, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu.
4) Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.poddebice.biuletyn.net) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Poddębicach , ul. Łęczycka 16 , 99-200 Poddębice;
5) Przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej;
6) Prowadzący nabór zastrzega sobie prawo zamknięcia procedury naboru bez wyłonienia kandydata na wolne stanowisko urzędnicze.
Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 43 678-78-54.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w prowadzeniu postępowań administracyjnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane
 • posiadanie prawa jazdy
 • umiejętność obsługi programów komputerowych (Word, Excel, Adobe Acrobat)
 • znajomość Prawa Budowlanego i KPA
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • oświadczenie o uregulowanym stosunku do służby wojskowej (dotyczy mężczyzn)


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień budowlanych
 • Kopie innych dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach oraz o ukończonych kursach i szkoleniach.
 • Klauzula Informacyjna
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-02-28
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Poddębicach, 99-200 Poddębice, ul. Łęczycka 16 lub dostarczyć osobiście do siedziby jednostki pod w/w adres do pokoju nr 317 (III piętro Starostwa Powiatowego w Poddębicach) z dopiskiem "Dotyczy naboru na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  01/02/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry