Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 10/07/2020.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego PINB

ul. Kościelna 8, 89 - 100 Nakło nad Notecią

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie właściwości PINB w przedmiocie weryfikacji prawidłowości utrzymania obiektów budowlanych, w tym przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych w celu przekazania bezpośredniemu przełożonemu
 • przeprowadzanie kontroli oraz przygotowanie projektów rozstrzygnięć w przedmiocie dopuszczania obiektów do użytkowania ( na wniosek stron ) w celu weryfikacji stanu faktycznego (m.in. weryfikacja dokumentów) w zakresie zgodności z przepisami prawa budowlanego
 • przeprowadzanie kontroli dokumentów związanych z rozpoczynaniem budów w celu ich weryfikacji pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa (weryfikacja uprawnień budowlanych uczestników procesu budowlanego)
 • współuczestnictwo w prowadzeniu postępowań wyjaśniających przyczyny powstawania katastrof budowlanych (w tym przygotowanie projektów rozstrzygnięć administracyjnych) w celu uporządkowania i zabezpieczenia obiektu budowlanego
 • współuczestniczenie przy sporządzaniu informacji i sprawozdań dotyczących bieżącej działalności inspektoratu
 • przeprowadzanie kontroli właściwego wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie przez uczestników procesu budowlanego (w tym przygotowanie projektów i kierowanie wniosków o odpowiedzialności zawodowej do izby samorządu zawodowego)
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w celu wyegzekwowania obowiązków nałożonych decyzjami PINB
 • przeprowadzanie kontroli i inspekcji w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych w celu weryfikacji zgodności stanów faktycznych z zatwierdzonymi projektami oraz wymaganiami przepisów prawa budowlanego
 • sporządzanie sprawozdań z działalności PINB m.in. do GUS i GUNB


Warunki pracy

praca w siedzibie PINB oraz w terenie, zmienne warunki atmosferyczne przy kontrolach obiektów budowlanych, praca jednozmianowa, obsługa komputera

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty które:
- wpłyną po w/w terminie,
- nie spełniają wymagań określonych w ogłoszeniu,
- nie zawierają kompletu dokumentów,
- nie zawierają własnoręcznych podpisów pod listem motywacyjnym i oświadczeniami.
Proces naboru przewiduje dwa etapy:
- ocena formalna złożonych dokumentów,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni telefonicznie na indywidualną rozmowę kwalifikacyjną. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane, po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych zostaną zniszczone.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.pinb.naklo.sisco.info) oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nakle nad Notecią przy ul. Kościelnej 8.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie budowlane lub pokrewne, preferowane wyższe z uprawnieniami budowlanymi

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w prowadzeniu postępowań administracyjnych

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (preferowane konstrukcyjno - budowlane, instalacyjne)
 • znajomość przepisów ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postepowania administracyjnego wraz zprzepisami wykonawczymi
 • czynne prawo jazdy kat.B
 • znajomość obsługi komputera w zakresie pakietu biurowego
 • pozytywne badania lekarskie (mile widziane dopuszczenie do pracy na wysokości)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • kserokopia uprawnień budowlanych
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-31
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  14/09/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry