Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 11/12/2019.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mońkach

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego do spraw kontroli w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Mońkach

19-100 Mońki, Al. Niepodległości 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych wynikających z ustawy Prawo budowlane
 • Prowadzenie postępowań skargowych wynikających z ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych wynikających z ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji
 • przeprowadzenie kontroli budów, robót budowlanych i utrzymania użytkowanych obiektów budowlanych
 • prowadzenie ewidencji i przygotowanie wymaganych sprawozdań
 • przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, o zakończeniu budowy oraz wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie
 • przygotowanie projektów pism, decyzji i postanowień


Warunki pracy

- praca w siedzibie inspektoratu nadzoru budowlanego przy wykorzystaniu zestawu komputerowego oraz praca w terenie przy wykorzystaniu samochodu służbowego,
- kontakt z interesantem,
- narzędzia pracy (komputer, kserokopiarka, fax, aparat fotograficzny, przyrządy pomiarowe),

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty prosimy składać w zaklejonych kopertach do dnia 29 marca 2019 r. do godziny 14.00 z oznaczeniem nadawcy i adresata z dopiskiem: "Oferta pracy na stanowisko inspektora nadzoru budowlanego" osobiście lub za pośrednictwem poczty, w tym przypadku decyduje data wpływu do urzędu.
Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych, otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Osoby zakwalifikowane do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie o kolejnych etapach naboru.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod tel. 85 7165400 w godzinach pracy urzędu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie średnie techniczne budowlane


doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z budownictwem

pozostałe wymagania niezbędne:

 • uprawnienia budowlane
 • prawo jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera, urządzeń biurowych i pomiarowych
 • znajomość ustawy Prawo budowlane, ustawy Kodeks postępowania administracyjnego
 • umiejętność działania w sytuacjach stresowych, komunikatywność, samodzielność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • sumienność, dyspozycyjność, dokładność, umiejętność pracy w zespole


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-29
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Mońkach
  19-100 Mońki
  Al. Niepodległości 3

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  24/03/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry