Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/01/2021.

Opis stanowiska pracy


Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor nadzoru budowlanego Komórka orzeczniczo-inspekcyjna


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawowanie kontroli i nadzoru nad przestrzeganiem i stosowaniem przepisów prawa budowlanego,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu prawa budowlanego,
 • przeprowadzanie kontroli budów i obiektów budowlanych na terenie Dąbrowy Górniczej,
 • prowadzenie postępowań z zakresu ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • przeprowadzanie kontroli obowiązkowych,
 • inne zadania zlecone przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej.


Warunki pracy

Praca w siedzibie inspektoratu.


Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.


Praca poza siedzibą inspektoratu polegająca na przeprowadzaniu oględzin w terenie oraz kontroli budów i obiektów budowlanych (praca na wysokościach).


Możliwość korzystania z samochodu służbowego (bez kierowcy).


Kontakt z interesantami.


Pomieszczenia biurowe znajdują się na parterze budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej.


Oświetlenie naturalne i sztuczne.


Budynek urzędu przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchomo.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Osoby których oferty zostaną odrzucone z powodu niezłożenia wymaganych dokumentów lub złożą dokumenty aplikacyjne po terminie nie będą powiadamiane.


Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesiący, po tym okresie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie lub wyższe budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Uprawnienia budowlane w dowolnej specjalności,
 • Znajomość ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Umiejętność obsługi komputera,
 • Umiejętność analitycznego myślenia,
 • Odporność na stres,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Prawo jazdy kat. B,
 • Umiejętność redagowania pism,
 • Komunikatywność i samodzielność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopia posiadanych uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopia posiadanego prawa jazdy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-12-14
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być własnoręcznie podpisane a złożone kserokopie dokumentów poświadczone własnoręcznym podpisem przez kandydata za zgodność z oryginałem i złożone do skrzynki podawczej PINB przy głównym wejściu do Urzędu Miejskiego lub doręczone listownie w terminie do 14.12.2020r., (decyduje data wpływu oferty do inspektoratu). Dokumenty aplikacyjne wraz z kontaktowym nr. telefonu kandydata należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem "Nabór na stanowisko Inspektor nadzoru budowlanego w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Dąbrowie Górniczej"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  27/11/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry