Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 22/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor farmaceutyczny do spraw nadzoru nad aptekami i obrotem pozaaptecznym w Delegaturze WIF w Krośnie

35-205 Rzeszów
ul. Warszawska 12a

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Nadzór i kontrola aptek i innych placówek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi.
 • Kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi.
 • Nadzór nad jakością produktów leczniczych będących przedmiotem obrotu.
 • Prowadzenie dokumentacji nadzorowanych jednostek.


Warunki pracy

Praca w siedzibie Delegatury w Krośnie.
Praca w terenie, udział w kontrolach.
Kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu.
Konieczność rozwiązywania sytuacji konfliktowych.
Praca administracyjno-biurowa, przy komputerze.
Stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku.
Budynek dostosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych.
Stanowisko pracy wyposażone w meble biurowe.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Zachęcamy osoby niepełnosprawne do składania ofert. W celu przeszkolenia, pierwsze 3 miesiące pracownik będzie wykonywał pracę w siedzibie WIF w Rzeszowie. Składane oświadczenia muszą być opatrzone datą i podpisane własnoręcznie. Oferty przesłane lub uzupełniane po terminie nie będą rozpatrywane. Zakwalifikowani kandydaci zostaną poinformowani o terminie postępowania rekrutacyjnego.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Rekrutacja składa się z 3 etapów:
- zapoznanie się przez komisję kwalifikacyjną z przedstawionymi ofertami,
-pisemny egzamin sprawdzający wiedzę z zakresu wymagań niezbędnych i dodatkowych z ogłoszenia,
- rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami, którzy uzyskali najwyższą liczbę punktów w sprawdzianie pisemnym.
Po zakończeniu każdego etapu kandydat jest informowany o zakwalifikowaniu bądź braku zakwalifikowania do następnego etapu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 17 86 20 545.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne, magister farmacji

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w obszarze związanym z zawodem farmaceuty

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość przepisów prawa farmaceutycznego,
 • Znajomość ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Znajomość przepisów Kodeksu Postepowania Administracyjnego,
 • Obsługa komputera MS Office: Word, Excel,
 • Prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność rozwiązywania problemów
 • komunikatywność
 • odporność na sytuacje stresowe


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dyplomu
 • Kopie świadectw pracy, zaświadczenia o trwajacym zatrudnieniu
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-14
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  07/08/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry