Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 29/01/2022.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor farmaceutyczny Dział Kontroli

40-074 Katowice ul.Raciborska 15

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadza kontrole działalności aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi,
 • sporządza protokoły pokontrolne, projekty wezwań i decyzji pokontrolnych,
 • przeprowadza oględziny lokali przeznaczonych na aptekę, punkt apteczny, dział farmacji szpitalnej,
 • uczestniczy w czynnościach zabezpieczeń przeterminowanych produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kat. 1,
 • prowadzi postępowania wyjaśniające np. w przypadku zgłoszenia podejrzenia że produkt leczniczy nie spełnia wymagań jakościowych,
 • prowadzi korespondencję z jednostkami podległymi inspekcji farmaceutycznej,
 • pobiera do badań próbki produktu leczniczego.


Warunki pracy

Praca biurowa przy komputerze (urządzenia biurowe: fax, kserokopiarka, niszczarka, skaner) - pomieszczenia biurowe na 1 i 3 piętrze budynku bez wind i podjazdów, bariery architektoniczne wewnątrz budynku. Praca poza siedzibą urzędu (w terenie podległym inspekcji) związana jest z przeprowadzaniem kontroli w nadzorowanych jednostkach, możliwość wystąpienia barier architektonicznych w placówkach podlegających kontroli. Praca z komputerem powyżej 4 godzin dziennie. Prowadzenie pojazdu służbowego w trakcie wyjazdu na kontrole. Kontakty z klientami zewnętrznymi. Praca w wymiarze pełnego etatu.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Rozpatrywane będą oferty nadesłane w terminie prowadzonego naboru. Dokumenty złożone po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty które nie spełniają wymagań niezbędnych nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone po zakończeniu procesu naboru. PROSIMY O PODANIE W APLIKACJI NUMERU OGŁOSZENIA. Kandydaci spełniający wymagania, zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji, zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo o terminie kolejnego etapu selekcji. Wzory treści oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji do pobrania na stronie Inspektoratu (www.wif.katowice.pl) w zakładce: "Dokumenty do pobrania". Wymienione dokumenty i oświadczenia winny być opatrzone datą i PODPISANE własnoręcznie. Prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na stronie BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach (klauzule informacyjne).


KANDYDAT WYŁONIONY DO ZATRUDNIENIA, BĘDZIE ZOBOWIĄZANY ZŁOŻYĆ PRZED ZAWARCIEM UMOWY O PRACĘ - zgodnie z art. 114a ust. 7 i 8 ustawy z 6.09.2001 r. Prawo farmaceutyczne - OŚWIADCZENIE O BRAKU KONFLIKTU INTERESÓW oraz INFORMACJE o których mowa w art. 114a ust.6 ww ustawy. ODMOWA ZŁOŻENIA OŚWIADCZENIA i INFORMACJI STANOWIĆ BĘDZIE PODSTAWĘ DO ODMOWY NAWIĄZANIA STOSUNKU PRACY. 


Dodatkowe informacje - w tym o wysokości wynagrodzenia - udzielane są pod nr 32 208 7474 (lub 500 258 871).  OFERUJEMY:  umowę o pracę,  wynagrodzenie zasadnicze i dodatek stażowy (5% - 20% wynagrodzenia zasadniczego) zależny od długości stażu potwierdzonego świadectwami pracy,  dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. trzynastka),  dofinansowanie do wypoczynku,  dogodną lokalizację.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
zgodnie z kierunkiem wykształcenia,


pozostałe wymagania niezbędne:

 • Znajomość ustawy Prawo farmaceutyczne, ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, aktów wykonawczych do wymienionych ustaw, ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego, ustawy Prawo przedsiębiorców, ustawy o służbie cywilnej.
 • Prawo wykonywania zawodu farmaceuty.
 • Prawo jazdy kat. B (biegłe kierowanie samochodem).
 • Posługiwanie się komputerem, znajomość pakietów biurowych (Ms Office), Internetu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • posiadanie umiejętności analitycznych, podejmowania decyzji, skutecznego komunikowania się.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa wykonywania zawodu farmaceuty (z podaniem numeru prawa wykonywania zawodu),
 • Oświadczenie kandydata/kandydatki że z chwilą podjęcia zatrudnienia nie będzie prowadził/prowadziła działalności podlegającej inspekcji farmaceutycznej (konflikt interesów - art.114a ustawy Prawo farmaceutyczne)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

 • Dokumenty należy złożyć do: 2022-01-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  40 - 074 Katowice
  ul. Raciborska 15

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  12/01/2022
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry