Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/11/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor farmaceutyczny do spraw nadzoru nad aptekami, punktami aptecznymi, działami farmacji szpitalnej i punktami obrotu pozaaptecznego Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontroluje warunki przechowywania oraz obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych, działach farmacji szpitalnej, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego,
 • kontroluje podmioty wprowadzające do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kategorii 1,
 • przeprowadza lustracje lokali przewidzianych na aptekę, punktów aptecznych, placówek obrotu pozaaptecznego, w celu wydania opinii o jego przydatności i zgodności z obowiązującymi przepisami lub zaświadczenia dla placówek obrotu pozaaptecznego o spełnieniu wymogów lokalowych,
 • pobiera do badań leki recepturowe, a także zabezpiecza i pobiera do badań produkty lecznicze oraz przeprowadza postępowania wyjaśniającego w przypadku podejrzenia, że ww. produkt nie odpowiada ustalonym dla nich wymaganiom w celu przekazania ich do badań i wstrzymania w obrocie na terytorium województwa lubuskiego,
 • kontroluje reklamę działalności aptek i punktów aptecznych, właściwe oznakowania i reklamę produktów leczniczych i wyrobów medycznych,
 • zabezpiecza środki odurzające, substancje psychotropowe oraz prekursory kategorii 1, które uległy przeterminowaniu w celu umożliwienia przekazania ich do utylizacji.


Warunki pracy


 • praca biurowa,

 • praca w terenie związana z przeprowadzeniem kontroli,

 • stres związany z obsługą klienta,

 • zagrożenie korupcją,

 • w siedzibie urzędu - praca przy komputerze (lokal inspektoratu położony na 1 piętrze z dostępem do windy),

 • wyjazdy w teren, praca poza siedzibą urzędu związana z kontrolą nadzorowanych jednostek (aptek, punktów aptecznych, działów farmacji szpitalnej i punktów obrotu pozaaptecznego.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Kandydaci zakwalifikowani, spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.


Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie będą o tym informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.


Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.


Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrzone (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu).


Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny.


Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WIF oraz będą dostępne w siedzibie Inspektoratu.Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawa farmaceutycznego,
 • wiedza fachowa z dziedziny farmacji,
 • prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • spełnianie warunków, o których, o którym mowa w art. 114a ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa jazdy kat. B,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office,
 • komunikatywność, dyspozycyjność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny, podpisane i opatrzone aktualną datą,
 • kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • oświadczenie, o spełnianiu warunków, o którym mowa w art. 114a ust. 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,
 • adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego.
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-26
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Jagiellończyka 4, 66-400 Gorzów Wlkp., Skrytka pocztowa 772
  z dopiskiem "oferta pracy - nie otwierać”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  25/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry