Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wielkopolskim

Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor farmaceutyczny do spraw nadzoru nad aptekami, punktami aptecznymi, działami farmacji szpitalnej i punktami obrotu pozaaptecznego Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Gorzowie Wlkp.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
ul. Jagiellończyka 4
66-400 Gorzów Wielkopolski

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Kontrolowanie warunków przechowywania oraz obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi w aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych, działach farmacji szpitalnej, punktach aptecznych oraz placówkach obrotu pozaaptecznego
 • Kontrolowanie podmiotów wprowadzających do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe i prekursory kategorii 1
 • Przeprowadzanie lustracji lokali przewidzianych na aptekę, punkt apteczny, placówkę obrotu pozaaptecznego, w celu wydania opinii o jego przydatności i zgodności z obowiązującymi przepisami lub zaświadczenia dla placówek obrotu pozaaptecznego o spełnieniu wymogów lokalowych
 • Pobieranie do badań leków recepturowych, a także zabezpieczanie i pobieranie do badań produktów leczniczych oraz przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego w przypadku podejrzenia, że ww. produkt nie odpowiada ustalonym dla nich wymaganiom w celu przekazania ich do badań i wstrzymania w obrocie na terytorium województwa lubuskiego
 • Kontrolowanie reklamy działalności aptek i punktów aptecznych, właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych i wyrobów medycznych
 • Zabezpieczanie środków odurzających, substancji psychotropowych oraz prekursorów kategorii 1, które uległy przeterminowaniu w celu umożliwienia przekazania ich do utylizacji


Warunki pracy

Praca biurowa, praca w terenie związana z przeprowadzeniem kontroli, stres związany z obsługą klienta, zagrożenie korupcją. W siedzibie urzędu - praca przy komputerze (lokal inspektoratu położony na 1 piętrze z dostępem do windy), wyjazdy w teren, praca poza siedzibą urzędu związana z kontrolą nadzorowanych jednostek (aptek, punktów aptecznych, działów farmacji szpitalnej i punktów obrotu pozaaptecznego.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Kandydaci zakwalifikowani, spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Kandydaci, których oferty zostaną rozpatrzone negatywnie będą o tym informowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrzone (decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia oferty do urzędu). Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zastrzega sobie prawo do unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 694 461 996.
Wyniki naboru opublikowane będą po zakończeniu naboru w BIP KPRM, BIP WIF oraz będą dostępne w siedzibie Inspektoratu.


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
Zgodnie z kierunkiem wykształcenia farmaceutycznego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawa farmaceutycznego,
 • wiedza fachowa z dziedziny farmacji,
 • prawo wykonywania zawodu farmaceuty,
 • spełnianie warunków, o których, o którym mowa w art. 114a ust. 1 ustawy Prawo Farmaceutyczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • posiadanie prawa jazdy kat. B
 • umiejętność obsługi komputera - pakiet MS Office,
 • umiejętność samodzielnej organizacji pracy,
 • komunikatywność, dyspozycyjność.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • CV i list motywacyjny, podpisane i opatrzone aktualną datą
 • kopie dokumentów potwierdzających prawo wykonywania zawodu farmaceuty
 • oświadczenie, o spełnianiu warunków, o którym mowa w art. 114a ust. 2 ustawy Prawo Farmaceutyczne
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-10-06
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
  ul. Jagiellończyka 4, skr. poczt 772
  66-400 Gorzów Wielkopolski

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  03/10/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry