Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/10/2020.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

inspektor farmaceutyczny do spraw nadzoru nad aptekami, punktami aptecznymi, aptekami szpitalnymi, działami farmacji szpitalnej i placówkami obrotu pozaaptecznego Komórka kontroli nad obrotem i jakością produktów leczniczych i wyrobów medycznych

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
ul. Stanisława Konarskiego 1-3, 85-066 Bydgoszcz

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • kontrolowanie działalności podległych jednostek w zakresie przechowywania, sporządzania i wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, warunków lokalowych oraz kwalifikacji osób wykonujących czynności fachowe
 • pobieranie do badań jakościowych leków sporządzanych w aptekach oraz prób produktów leczniczych i wyrobów medycznych kwestionowanych serii, analiza wyników badań, przygotowywanie decyzji w tym zakresie
 • kontrolowanie właściwego oznakowania i reklamy produktów leczniczych oraz właściwego oznakowania wyrobów medycznych
 • nadzór nad podmiotami prowadzącymi obrót środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kat. 1
 • opiniowanie przydatności lokali przeznaczonych na aptekę, punkt apteczny i placówki obrotu pozaaptecznego
 • prowadzenie w zakresie zleconym przez wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego postępowań i przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do wydania, udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego
 • współdziałanie z innymi organami państwowymi i organami administracji publicznej w zakresie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych


Warunki pracy

Praca terenowo-biurowa, częste wyjazdy związane z kontrolami w placówkach podległych nadzorowi (województwo kujawsko-pomorskie), praca z komputerem, kontakt z klientami zewnętrznymi urzędu.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Rozpatrywane będą oferty nadesłane w terminie. Kandydatki/kandydaci muszą spełniać wszystkie wymagania niezbędne, jak również złożyć wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia. Kandydatki/kandydaci zakwalifikowani do dalszego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 52 320 61 80. Oferty niewykorzystane, odrzucone zostaną zniszczone.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Wzór oświadczenia o braku konfliktu interesów i zgłoszenie informacji, o których mowa w art. 114a ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 944 ze zm.) - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie oświadczeń o braku konfliktu interesów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe farmaceutyczne - magister farmacji

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
doświadczenia zawodowego w zawodzie farmaceuty

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty
 • Dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, Internet)
 • Znajomość ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego
 • Znajomość obsługi urządzeń biurowych
 • Samodzielność, terminowość, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole.
 • Znajomość przepisów prawa farmaceutycznego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • inwencja i zaangażowanie w realizowane czynności
 • dobra organizacja pracy
 • wysoka kultura osobista
 • umiejętność rozwiązywania problemów i radzenia sobie w trudnych sytuacjach


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • oświadczenie o braku konfliktu interesów i zgłoszenie informacji, o których mowa w art. 114a ust. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 944 ze zm.)

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-09-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Bydgoszczy
  ul. Stanisława Konarskiego 1-3
  85-066 Bydgoszcz
  VI piętro, pokój nr 61

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  28/09/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry