Dziękujemy za korzystanie z infoPraca. Data wydruku 16/01/2019.

Opis stanowiska pracy


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

informatyk

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze ul. Siemiradzkiego 19
65-231 Zielona Góra

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Administrowanie serwerami i siecią komputerową w celu zapewnienia sprawnego działania wszystkich urządzeń i baz danych.
 • Ochrona danych w systemach informatycznych przed nieautoryzowanym dostępem, modyfikacją lub zniszczeniem w celu zabezpieczenia przed utratą danych.
 • Bieżące utrzymywanie, konserwacja oraz naprawa sprzętu komputerowego oraz instalacja oprogramowania systemowego i użytkowego w celu zapewnienia ciagłości pracy.
 • Nadzór nad eksploatacją sprzętu komputerowego i oprogramowania w celu prawidłowego i bezpiecznego korzystania ze sprzętu informatycznego, przestrzegania legalności używanego oprogramowania.
 • Archiwizowanie kluczowych danych oraz zabezpieczanie i przechowywanie nośników z kopiami danych.
 • Analiza potrzeb WIOŚ w zakresie, sprzętu i systemów informatycznych w celu realizacji dostaw i napraw oraz prowadzenie ewidencji sprzętu i oprogramowania.
 • Zarządzanie serwisami internetowymi i aktualizacja ich treści (strona główna i biuletyn informacji publicznej) w celu udostępniania aktualnych i rzetelnych informacji.
 • Inicjowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników z zakresu obsługi sprzętu oraz użytkowanych systemów informatycznych.


Warunki pracy

- Praca w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Zielonej Gorze.
- Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie.
- Stanowisko pracy znajduje się na piętrze.
- Budynek wielopoziomowy nie jest przystosowany do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim oraz osób mających problemy z poruszaniem się po schodach, brak windy.
- wysiłek fizyczny,
- zagrożenie korupcją,
- praca w uciążliwym hałasie .

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem (wzór oświadczeń dostępny jest na stronie internetowej BIP WIOŚ w zakładce praca).
Oferty otrzymane po terminie oraz nie spełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.
Metodyki i techniki stosowane w naborze:
- weryfikacja formalna dokumentów,
- sprawdzian wiedzy pisemny w przypadku zakwalifikowania więcej niż 10, kandydatek/kandydatów ustny w przypadku zakwalifikowania mniejszej liczby osób,
- rozmowa rekrutacyjna.
Planowany termin zatrudnienia luty/ marzec 2018 r. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 45 48 462 lub 68 45 48 460
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 2400 zł brutto.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dokumenty aplikacyjne kandydatek/kandydatów uczestniczących w procesie rekrutacji, nie wyłonionych w trakcie naboru możliwe będą do odebrania w ciągi 14 dni od dnia opublikowania wyniku naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty aplikacyjne kandydatek/kandydatów wymienionych w protokole naboru, ale nie zatrudnionych zostaną komisyjnie zniszczone po upływie 3 miesięcy od dnia opublikowania wyniku naboru.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

wykształcenie: średnie w zakresie informatyki lub pokrewne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

1 rok doświadczenia zawodowego
pracy na stanowisku informatyka lub w obszarze obsługi informatycznej

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Prawo jazdy kat. B.
 • Umiejętność analitycznego myślenia.
 • Komunikatywność.
 • Umiejętność konfiguracji obsługi urządzeń peryferyjnych oraz aktywnych elementów sieci.
 • Umiejętność w zakresie administrowania serwerami Linux oraz Windows Serwer.
 • Znajomość ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Język angielski umożliwiający czytanie dokumentacji technicznej i informatycznej.
 • Znajomość rozwiązań VPN w oparciu o IPsec.
 • Znajomość metod i sposobów zapewnienia bezpieczeństwa sieci Inspektoratu pod kątem nieautoryzowanego wejścia, ochrony antywirusowej, sposobów weryfikacji bezpieczeństwa przed utratą danych.
 • Znajomość przepisów prawa zamówień publicznych.
 • Znajomość ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępnie do informacji publicznej.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kserokopia prawa jazdy kat "B"
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-02-05
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

  Prezentacja firmy

  Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  01/02/2018
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry