Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 26/02/2020.

Opis stanowiska pracy


Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

informatyk do spraw obsługi serwisu teleinformatycznego w Biurze Obsługi Urzędu

Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu
ul. Piastowska 14
45-082 Opole


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Realizowanie zgłoszeń incydentów z zakresu awarii sprzętu, aplikacji i oprogramowania
 • Dokonywanie podstawowych napraw sprzętu informatycznego, użytkowanego przez pracowników serwisowanych wydziałów OUW oraz wspieranie użytkowników w zakresie działania aplikacji
 • Pełnienie funkcji administratora technicznego dedykowanych systemów informatycznych wykorzystywanych w Urzędzie. Dbanie o legalność wykorzystywanego oprogramowania
 • Obsługa multimediów w urzędzie - przygotowywanie sal konferencyjnych do narad, spotkań, wideokonferencji i nagłośnienia imprez wewnętrznych i zewnętrznych
 • Obsługa infrastruktury telekomunikacyjnej, w szczególności przemieszczenia telefonów, konfiguracja, diagnostyka i drobne naprawy wewnętrznej sieci telefonicznej
 • Wykonywanie lub adaptowanie projektów informatycznych i innych przedsięwzięć na potrzeby Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego, wymagających wykorzystania zaawansowanych technik informatycznych
 • Współpraca z Oddziałami Urzędu np. ds. zamówień publicznych w zakresie prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień teleinformatycznych
 • Współpraca z firmami zewnętrznymi, dostawcami usług teleinformatycznych.


Warunki pracy

• Praca w siedzibie Urzędu.
• Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
• Zagrożenie korupcją
• Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.


Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje pod nr 77 4 624 .


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: średnie informatyczne lub inne pokrewne z dziedziny informatyki

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Przeszkolenie w zakresie administrowania stacjami roboczymi z systemami Windows; norm, dobrych praktyk, metodologii i zaleceń w obszarze polityki bezpieczeństwa, świadczenia usług informatycznych oraz wytwarzania i eksploatacji oprogramowania; obsługi multimediów; zarządzania i obsługi urządzeń łączności
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym (czytanie i rozumienie dokumentacji technicznej, literatury technicznej oraz umożliwiający korespondencję mailową z wsparciem technicznym)
 • Znajomość przepisów związanych z Informatyzacją Podmiotów Realizujących Zadania Publiczne
 • Znajomość prawodawstwa w zakresie ochrony wartości intelektualnej, w tym legalności oprogramowania
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Dyspozycyjność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie w zakresie ochrony danych osobowych oraz szkolenia z zakresu teleinformatyki
 • Kursy i szkolenia specjalistyczne z zakresu metod wsparcia użytkownika biznesowego, zasad komunikacji
 • Znajomość funkcjonowania środowiska Active Directory i umiejętność poruszania się po nim
 • Znajomość i umiejętność stosowania zagadnień związanych z adresowaniem IP
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie średnim, pozwalającym na kontakty telefoniczne z wsparciem technicznym.


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-01-30
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki Sekretariat Dyrektora Generalnego pok. 251
  Piastowska 14 45-082 Opole z dopiskiem "oferta pracy - nr ogłoszenia 59910"

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  19/01/2020
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry