Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 24/08/2019.

Opis stanowiska pracy


Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

informatyk do spraw informatyki i statystyki Informatyka i statystyka

Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
ul. Biała 1
80-435 Gdańsk

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • administrowanie siecią komputerową, zapewnienie sprawności technicznej sprzętu komputerowego, sieci wewnętrznej i systemu obiegu dokumentów, instalowanie i konfigurowanie oprogramowania sprzętu komputerowego, aktualizowanie dokumentacji systemu informatycznego, zabezpieczanie informacji urzędowych przed dostępem osób nieupoważnionych i utratą, w celu sprawnego funkcjonowania Urzędu
 • tworzenie lub wdrażanie programów komputerowych (bazodanowych) do przetwarzania danych statystycznych używanych w Urzędzie przy współpracy z innymi pracownikami merytorycznymi w celu realizacji zadań Urzędu w tym zakresie
 • wykonywanie zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji w celu realizacji obowiązków Organu w tym zakresie. Wprowadzanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej w celu opublikowania danych o funkcjonowaniu Urzędu
 • gromadzenie i przetwarzanie danych dotyczących działalności Urzędu w zakresie sprawowanego nadzoru i kontroli nad zakładami górniczymi, analizowanie otrzymanych informacji i obliczanie odpowiednich wskaźników, sporządzanie informacji, sprawozdań i opracowań statystycznych w celu realizacji zadań w tym zakresie
 • prowadzenie ewidencji zakładów górniczych, obejmującej między innymi wielkość zatrudnienia, roczne wydobycie kopaliny oraz zarejestrowane w formie elektronicznej informacje o wypadkach i zdarzeniach, w celu dostarczenia danych niezbędnych do sporządzenia informacji o stanie bezpieczeństwa w zakładach górniczych
 • przetwarzanie danych zawartych w kartach pracy pracowników inspekcyjno-technicznych Urzędu w zakresie przeprowadzonych kontroli, nadzorów nad akcjami, badaniami powypadkowymi, zatrzymanymi robotami i stwierdzonymi nieprawidłowościami, w celu dostarczenia bieżącej informacji dla kierownictwa Urzędu
 • dokonywanie oceny stopnia zużycia sprzętu komputerowego i wnioskowanie o jego naprawę lub wymianę, zlecanie serwisowania sprzętu komputerowego i biurowego a także zakupu materiałów eksploatacyjnych do tych urządzeń, w celu zapewnienia ich sprawnego funkcjonowania
 • gromadzenie i udostępnianie materiałów i danych statystycznych w celu realizacji, w okresach kwartalnych i rocznych, zadań wynikających ze Strategii działania urzędów górniczych. Redagowanie rocznych Planów pracy, sprawozdań z ich realizacji oraz przetwarzanie danych statystycznych w celu dostarczenia informacji o stopniu realizacji Planu pracy Urzędu


Warunki pracy

- obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
- wysiłek fizyczny,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji np. obywatele, przedsiębiorstwa),
- budynek Urzędu dostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl (w zakładce "Ogłoszenia - praca" ).
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatów.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni pisemnie lub drogą elektroniczną.
Informacja o metodach i technikach naboru:
- analiza złożonych dokumentów pod względem spełniania wymogów formalnych określonych
w ogłoszeniu,
- sprawdzenie wiedzy- test wiedzy,
- sprawdzenie doświadczenia zawodowego - rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona w sposób ustrukturyzowany,
- sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie kompetencji: skuteczna komunikacja, asertywność, samodzielność i inicjatywa.
Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (58) 340 07 44.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe w zakresie informatyki lub wyższe magisterskie uzupełnione o podyplomowe w zakresie informatyki

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym urzędów górniczych i ich zadań wynikających z obowiązujących przepisów
 • znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa
 • znajomość ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz ustaw: o służbie cywilnej, o ochronie danych osobowych
 • znajomość obsługi sieci komputerowych i systemów informatycznych
 • wiedza z zakresu statystyki i analizy danych
 • skuteczna komunikacja, samodzielność i inicjatywa, asertywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • umiejętność programowania baz danych
 • znajomość języka SQL


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-01-24
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Okręgowy Urząd Górniczy w Gdańsku
  ul. Biała 1
  80-435 Gdańsk

  Oferty w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Oferta pracy – GDA/IN/ST/A” należy składać w sekretariacie Urzędu lub wysyłać za pośrednictwem placówek uprawnionych do świadczenia usług pocztowych.

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  17/01/2019
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca IT - Hardware / Information Systems
  do góry