Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 04/08/2021.

Opis stanowiska pracy


Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw wydawania decyzji w I instancji na terenach zamkniętych służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz wydawania pozwoleń na budowę na obszarach kolejowych w Wydziale Architektury i Gospodarki Przestrzennej

70-502 Szczecin ul. Wały Chrobrego 4

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi postępowania administracyjne w celu wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji na terenach zamkniętych służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz na obszarach kolejowych i zamkniętych terenach kolejowych.
 • Prowadzi sprawy w celu przyjęcia zgłoszeń robót niewymagających pozwolenia na budowę dla inwestycji na terenach zamkniętych służących obronności i bezpieczeństwu państwa oraz na obszarach kolejowych i zamkniętych terenach kolejowych.
 • Prowadzi postępowania administracyjne w sprawie usuwania pomników propagujących komunizm lub inny ustrój totalitarny.
 • Udziela odpowiedzi z zakresu obowiązujących przepisów budowlanych dla inwestycji na terenach zamkniętych służących obronności i bezpieczeństwu Państwa oraz na obszarach kolejowych i zamkniętych terenach kolejowych.
 • Udziela odpowiedzi z zakresu obowiązujących przepisów budowlanych oraz odpowiedzi na skargi.
 • Przygotowuje odpowiedzi na odwołania w celu przekazania sprawy wraz z aktami do rozpatrzenia przez Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.
 • Przekazuje odwołania do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.


Warunki pracy


 • praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym

 • stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy - obsługa komputera powyżej 4 godzin  dziennie

 • stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW, częściowo dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda oraz urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, brak podjazdów)

 • sporadyczne wyjazdy zazwyczaj pojazdami służbowymi Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

REKRUTACJA:


1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata


Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/ w zakładce „praca – wzory formularzy”.


Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.


2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu


Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.


Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.


3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania


Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem.


Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.


Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 279 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.


4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym


5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna


Kontakt telefoniczny z wyłonionym do zatrudnienia kandydatem


Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnejWymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w obszarze budownictwa

pozostałe wymagania niezbędne:

 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: Prawa budowlanego, KPA, o dostępie do informacji niejawnych, ochrony środowiska, planowania i zagospodarowania przestrzennego, o drogach publicznych, o obszarach morskich, o transporcie kolejowym, o służbie cywilnej
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne albo zgoda na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne
 • komunikatywność, umiejętność logicznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • posiadanie uprawnień budowlanych


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (kopie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu wraz z np. opisami stanowisk pracy, zakresami czynności, kopiami referencji lub kopie innych zaświadczeń potwierdzających zamknięty okres oraz obszar zatrudnienia)
 • kopia aktualnego poświadczenia bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne albo oświadczenie wyrażające zgodę na poddanie się poszerzonemu postępowaniu sprawdzającemu w zakresie dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą tajne
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopia uprawnień budowlanych

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-07-05
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin
  z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 38 ”

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  22/06/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry