Dziękujemy za korzystanie z infoPraca.pl. Data wydruku 28/09/2021.

Opis stanowiska pracy


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw budowy i ochrony drogowych obiektów inżynierskich w Wydziale Mostów w Oddziale GDDKiA w Rzeszowie

35-959 Rzeszów ul. Legionów 20

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi sprawy dotyczące realizacji zadań mostowych, w zakresie przebudowy remontów oraz ochrony drogowych obiektów inżynierskich, kontroluje wykonawstwo robót w tym wykonuje zadania związane z realizacją programów rządowych. Współpracuje z Rejonami w zakresie przebudów, remontów oraz ochrony obiektów inżynierskich w tym wykonuję zadania związane z realizacją programów rządowych.
 • Weryfikuje i określa potrzeby w zakresie rzeczowym i finansowym na remonty i przebudowę i ochronę drogowych obiektów inżynierskich, w tym wykonuje zadania związane z realizacją programów rządowych.
 • Uzgadnia i opiniuje pod względem technicznym dokumentacje projektowe w zakresie drogowych obiektów inżynierskich oraz uczestniczy w Radach Technicznych w celu zapewnienia kompletności opracowań i prawidłowości rozwiązań projektowych w tym wykonuje zadania związane z realizacją programów rządowych. Współpracuje w zakresie przygotowania zadań mostowych oraz konsultuje i opiniuje proponowane zmiany technologiczne na etapie wykonawstwa robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich w tym wykonuje zadania związane z realizacją programów rządowych.
 • Bierze udział w odbiorach ostatecznych i pogwarancyjnych robót w zakresie drogowych obiektów inżynierskich.
 • Przygotowuje materiały przetargowe, opracowuje część techniczną dokumentacji przetargowych na potrzeby realizacji zadań mostowych.
 • Opiniuje wnioski o umieszczenie urządzeń obcych na drogowych obiektach inżynierskich oraz ustala warunki techniczne lokalizacji obiektów i urządzeń nie związanych z funkcjonowaniem drogi na tych obiektach.
 • Prowadzi ewidencję ilościowo-wartościową środków trwałych w zakresie drogowych obiektów inżynierskich.
 • Prowadzi sprawy i wykonuje czynności związane z przygotowaniem ochrony i ochroną przeciwlodową i przeciwpowodziową mostów. Współpracuje z komórką organizacyjną ds. Zarządzania Kryzysowego i Przygotowań Obronnych przy planowaniu i realizacji zadań na drogowych obiektach inżynierskich, finansowanych ze środków na realizację zadań specjalnych.


Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych i prowadzeniu samochodu służbowego.


- krajowe  wyjazdy służbowe,


- praca w terenie,


- praca w szczególnie trudnych warunkach środowiskowych.


 


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
-   praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera i urządzeń biurowych,
-   budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, ale nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
-   praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.


 Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe mostowe lub drogowo-mostowe lub budowlane

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego
w obszarze zagadnień związanych z projektowaniem obiektów mostowych lub/i budową obiektów mostowych lub/i utrzymaniem obiektów mostowy

pozostałe wymagania niezbędne:

 • prawo jazdy kat. B
 • znajomość przepisów w zakresie budowy i utrzymania drogowych obiektów inżynierskich oraz Prawa Zamówień Publicznych i Praw budowlanego
 • umiejętność obsługi komputera – pakiet MS Office
 • KOMPETENCJE: • wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, • rzetelność, • organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, • współpraca, • komunikacja
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • przeszkolenie w zakresie Prawa Budowlanego oraz Prawa Zamówień Publicznych
 • uprawnienia budowlane w specjalności mostowej lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów
 • przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa - posiadanie aktualnego zaświadczenia
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie pozostałych wymagań

 • Dokumenty należy złożyć do: 2021-08-09
  Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Rzeszowie
  ul. Legionów 20
  35-959 Rzeszów
  lub mailowo: rzeszow.rekrutacja@gddkia.gov.pl

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Publicznej KPRM. ...    Rozwiń

  Informacje dodatkowe

  Ostatnia aktualizacja:
  29/07/2021
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna
  do góry