Opis stanowiska pracy


Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw nadzoru inwestorskiego nad obiektami policji w specjalności konstrukcyjno - budowlanej w Sekcji Nadzoru Inwestorskiego Wydziału Inwestycji i Remontów

40-038 Katowice Lompy 19

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Planuje w horyzoncie czasowym przekraczającym jeden rok i nadzoruje w ramach posiadanych uprawnień realizację zadań remontowych i inwestycyjnych w specjalności konstrukcyjno - budowlanejw obiektach KWP w Katowicach i jednostkach terenowych w celu zapewnienia sprawności technicznej obiektów policji.
 • Rozlicza techniczne, rzeczowe, finansowe i prawne aspekty prowadzonych zadań remontowych i inwestycyjnych, w celu ochrony interesów inwestora – KWP w Katowicach w budowie.
 • Sprawdza jakość i egzekwuje zgodność wykonywanych robót budowlanych i wyrobów budowlanych z określonymi wymaganiami technicznymi, sztuką budowlaną oraz zatwierdzonym decyzją projektem budowlanym, w celu zapobieżenia zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, niezgodnych z dokumentacją projektową oraz w celu poprawności wykonywanych robót budowlanych.
 • Opracowuje dokumentację techniczną i formalno – prawną w celu realizacji zadań remontowych, inwestycyjnych lub naprawczych w komórkach organizacyjnych i jednostkach terenowych.
 • Ocenia stan techniczny obiektów policji w celu przedstawienia konkretnych propozycji do uwzględnienia w ramach remontów, inwestycji.
 • Dokonuje oceny stanu technicznego i funkcjonalnego obiektów do przejęcia w użytkowanie – zgodnie z posiadanymi uprawnieniami w celu przestawienia konkretnych propozycji kierownictwu Wydziału.
 • Opracowuje dokumentację niezbędną do wszczęcia procedury przetargowej oraz uczestniczy w pracach komisji powołanej do przeprowadzenia postępowania w celu udzielenia zamówienia publicznego.
 • Uczestniczy w kontrolach przeprowadzanych przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego i inne organy uprawnione do kontroli oraz dopilnowuje realizacji ustaleń i decyzji podjętych podczas tych kontroli w celu zachowania prawidłowości realizowanych zadań.


Warunki pracy

Główny specjalista realizuje zadania zarówno w pomieszczeniu biurowym jak i w terenie i w budynkach, w których trwają prace budowlane, remontowe. Stanowisko pracy wyposażone w telefon, drukarkę, komputer oraz monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze powyżej połowy dobowego czasu pracy. Na stanowisku pracy występują następujące czynniki: praca w terenie, zagrożenie korupcją, permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa). Stanowisko pracy umiejscowione jest w Wydziale Inwestycji i Remontów usytuowane jest w kompleksie budynków KWP w Katowicach, przy ulicy Koszarowej 17. Budynki te nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak wind, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 • Koniecznie opatrz własnoręcznym podpisem list motywacyjny i wymagane oświadczenia oraz wskaż
  w liście motywacyjnym: stanowisko, komórkę, jednostki organizacyjną oraz numer ogłoszenia BIP KPRM.

 • Oświadczenia podpisz odręcznie i wstaw datę ich sporządzenia.

 • Nie rozpatrzymy oferty, którą nadałeś po terminie. Dotyczy to też uzupełniania ofert.

 • Nie rozpatrzymy oferty, która nie została podpisana odręcznie.

 • Złożone przez Ciebie dokumenty zweryfikujemy pod względem formalnym na podstawie zapisów ogłoszenia dotyczących wymaganych i dodatkowych dokumentów.

 • Kompletna aplikacja to taka, która zawiera wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.

 • Nie przesyłaj wszystkich dokumentów, które uznasz, że mogą Ci pomóc w naborze. Prześlij tylko te, których wymagamy lub zalecamy.

 • Zwróć uwagę na warunki pracy, które wskazaliśmy w ogłoszeniu – rzetelnie oceń, czy odpowiada Ci taka praca.

 • Koniecznie dołącz do aplikacji oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru. Każdy kandydat przystępujący do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Bez podania wymaganych danych osobowych nie będzie możliwy udział w naborze.

 • Informacje dotyczące wymaganych dokumentów oraz obowiązujące oświadczenia znajdziesz na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl (zakładka: Praca w Korpusie Służby Cywilnej → Szczegółowa informacja dotycząca naboru do korpusu służby cywilnej → Pliki do pobrania (w formacie pdf do wydrukowania).

 • Prześlij swoją ofertę za pośrednictwem operatora pocztowego – decyduje data nadania oferty w placówce pocztowej.

 • Jeśli zostaniesz zakwalifikowany/a do kolejnego etapu, powiadomimy Cię o tym telefonicznie lub mailowo (dołącz do aplikacji swój adres e-mail).Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy

doświadczenia zawodowego
w zakresie pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Uprawnienia budowlane do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno - budowlanej
 • Znajomość procedur remontowych i inwestycyjnych
 • Sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków
 • Umiejętność planowania i organizowania pracy własnej
 • Komunikatywność
 • Umiejętność negocjacji i argumentowania
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Poświadczenie bezpieczeństwa z klauzulą dopuszczalności „poufne” albo oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej i uzyskanie poświadczenia do wymaganej klauzuli
 • W służbie cywilnej nie może być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów - NIE DOTYCZY TO KANDYDATEK/KANDYDATÓW URODZONYCH 1 SIERPNIA 1972 R. LUB PÓŹNIEJ. Osoba wybrana do zatrudnienia będzie musiała złożyć oświadczenie lustracyjne, jeśli urodziła się przed 1 sierpnia 1972 r.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe

 • Przeszkolenie/znajomość przepisów z zakresu ustawy prawa zamówień publicznych, kodeksu cywilnego
 • Umiejętność działania pod presją czasu i wyników
 • Odporność na stres
 • Prawo jazdy kat. B
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru


Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnianie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia zawodowego / stażu pracy)
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami niezbędnymi (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przystąpienie do postępowania sprawdzającego zgodnie z Ustawą z dnia 05.08.2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742 z późn. zm.)
 • Oświadczenie, że w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. kandydatka/kandydat nie pracowała/ł, nie pełniła/ł służby w organach bezpieczeństwa państwa i nie była/był współpracownikiem tych organów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. OŚWIADCZENIE NIE DOTYCZY KANDYDATEK/KANDYDATÓW URODZONYCH 1 SIERPNIA 1972 R. LUB PÓŹNIEJ
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • Kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zgodnie ze stawianymi wymaganiami dodatkowymi (udokumentowane zakresem obowiązków na stanowisku pracy, referencjami, zaświadczeniami, certyfikatami, dyplomami, itp.)
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

 • Dokumenty należy złożyć do: 2024-05-27
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  ul. Lompy 19
  40-038 Katowice

  Wydział Doboru i Szkolenia

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  26/05/2024
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi