Opis stanowiska pracy


Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

główny specjalista do spraw maszyn i urządzeń w Departamencie Energomechanicznym

40-055 Katowice ul. Poniatowskiego 31

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzi nadzór nad merytoryczną działalnością OUG, a także wykonuje zadania Prezesa WUG w zakresie nadzoru i kontroli nad ruchem zakładu górniczego, w tym poprzez przeprowadzanie kontroli w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych w odniesieniu do maszyn i urządzeń, w tym pojazdów kołowych z napędem spalinowym, stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, maszyn i urządzeń stosowanych podczas poszukiwania lub wydobywania kopalin otworami wiertniczymi, maszyn do wydobywania kopalin w zakładach odkrywkowych oraz urządzeń dźwignicowych i ciśnieniowych, w celu rozpoznania zagrożeń technicznych związanych z użytkowaniem tych urządzeń oraz oceny skuteczności podjętych działań zapobiegawczych i ochronnych.
 • Rozpatruje wnioski w sprawach związanych z dopuszczaniem głowic eksploatacyjnych wraz ze sterowaniem dla otworowych zakładów górniczych oraz pojazdów z napędem spalinowym do przewozu ludzi przeznaczonych do stosowania w podziemnych zakładach górniczych, udzielaniem zezwoleń na odstępstwa od określonych wymagań przepisów oraz rozpatruje, w zakresie merytorycznym, skargi i wnioski dotyczące działalności przedsiębiorców oraz innych podmiotów lub jednostek, podlegających nadzorowi i kontroli organów nadzoru górniczego w celu przygotowania projektów rozstrzygnięć administracyjnych dla Prezesa WUG.
 • Analizuje stan bezpieczeństwa w zakresie dotyczącym stosowania maszyn i urządzeń, w tym pojazdów kołowych z napędem spalinowym, stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, maszyn i urządzeń stosowanych podczas poszukiwania lub wydobywania kopalin otworami wiertniczymi, maszyn do wydobywania kopalin w zakładach odkrywkowych oraz urządzeń dźwignicowych i ciśnieniowych, w zakładach górniczych w celu proponowania kierunków działań departamentu, zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz bezpieczeństwa pożarowego.
 • Koordynuje prace realizowane przez pracowników urzędów górniczych w zakresie pozyskiwania danych o zagrożeniach związanych ze stosowaniem maszyn i urządzeń w zakładach górniczych w celu opracowania informacji i raportów dla kierownictwa WUG oraz dyrektora departamentu.
 • Udziela konsultacji pracownikom urzędów górniczych oraz dostarcza informacji przedsiębiorcom w zakresie dotyczącym maszyn i urządzeń, w tym pojazdów kołowych z napędem spalinowym, stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, maszyn i urządzeń stosowanych podczas poszukiwania lub wydobywania kopalin otworami wiertniczymi, maszyn do wydobywania kopalin w zakładach odkrywkowych oraz urządzeń dźwignicowych i ciśnieniowych w celu wyboru właściwego rozwiązania problemu.
 • Przygotowuje założenia do aktów prawnych oraz opiniuje pod względem merytorycznym projekty aktów prawnych i norm technicznych w celu wypracowania nowych rozwiązań prawnych w zakresie stosowania maszyn i urządzeń, w tym pojazdów kołowych z napędem spalinowym, stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, maszyn i urządzeń stosowanych podczas poszukiwania lub wydobywania kopalin otworami wiertniczymi, maszyn do wydobywania kopalin w zakładach odkrywkowych oraz urządzeń dźwignicowych i ciśnieniowych.
 • Bierze udział w badaniach mających na celu ustalenie stanów faktycznych i przyczyn grożącego niebezpieczeństwa lub wypadku zaistniałego w zakładzie górniczym.


Warunki pracy

1. Charakter stanowiska związany z przeprowadzaniem kontroli w zakładach górniczych: • trudne warunki pracy pod ziemią i w terenie

 • szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy (hałas, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, temperatura, wilgotność, zapylenie)

 • narażenie na zagrożenia naturalne, podwyższone stężenie gazów niebezpiecznych, możliwość wystąpienia wstrząsów górotworu

 • narażenie na zagrożenia technologiczne pochodzące od pracujących maszyn i urządzeń, instalacji elektrycznych oraz mediów znajdujących się pod wysokim ciśnieniem lub wysoką temperaturą

 • narażenie na zagrożenia związane z prowadzeniem robót strzałowych

 • częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym wystąpienia publiczne


2. Sposób wykonywania zadań: • pokonywanie znacznych odległości pieszo w wyrobiskach poziomych i o dużych nachyleniach

 • przemieszczanie się w wyrobiskach górniczych o zaniżonych wysokościach wymagających pozycji schylonych

 • przemieszczanie się po pomostach i estakadach znajdujących się na wysokościach

 • przebywanie w małych zamkniętych przestrzeniach, o słabym oświetleniu lub miejscach bez oświetlenia

 • częste podróże służbowe do miejsc, które mogą być nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych

 • duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych

 • praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego


W budynku znajdują się między innymi: udogodnienia dla osób niewidomych i słabowidzących - kontrastowe oznakowania, beacon systemu YourWay, oznakowania pomieszczeń z możliwością głosowego odczytu, dla osób mających problemy ze słuchem  - przenośna pętla indukcyjna, można również skorzystać z usługi tłumacza polskiego języka migowego online.


Wejście do budynku oraz komunikacja pomiędzy kondygnacjami, odbywa się wyłącznie po schodach, brak udogodnień dla osób mających trudności w poruszaniu się, szczególnie dla osób poruszających się na wózkach.    Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami


Wymagania związane ze stanowiskiem pracy


niezbędne

wykształcenie: wyższe techniczne - magisterskie o specjalności mechanicznej

doświadczenie zawodowe/staż pracy

co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego
pracy w ruchu podziemnego zakładu górniczego jako osoba dozoru o specjalności mechanicznej lub w podmiotach wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego jako osoba dozoru o specjalności mechanicznej lub jako pracownik inspekcyjno-techniczny w organach nadzoru górniczego

pozostałe wymagania niezbędne:

 • Stwierdzenie kwalifikacji osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej w podziemnych zakładach górniczych
 • Znajomość przepisów Prawa geologicznego i górniczego oraz rozporządzeń wydanych na mocy tej ustawy, w szczególności rozporządzenia w sprawie: dopuszczania wyrobów do stosowania w zakładach górniczych oraz rozporządzeń w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych, w zakresie dotyczącym maszyn i urządzeń, w tym pojazdów kołowych z napędem spalinowym, stosowanych w podziemnych zakładach górniczych, maszyn i urządzeń stosowanych podczas poszukiwania lub wydobywania kopalin otworami wiertniczymi, maszyn do wydobywania kopalin w zakładach odkrywkowych oraz urządzeń dźwignicowych i ciśnieniowych
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej oraz zasad postępowania administracyjnego
 • Umiejętność obsługi komputera w zakresie: edytora tekstu, tworzenia prezentacji multimedialnych i arkuszy kalkulacyjnych, obsługi poczty elektronicznej i Internetu
 • Skuteczna komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Radzenie sobie w sytuacjach kryzysowych
 • Umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe


wymagania dodatkowe  Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

  • CV i list motywacyjny
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
  • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów naboru
  • Kopie dokumentów potwierdzających stwierdzenie kwalifikacji osoby wyższego dozoru ruchu w specjalności mechanicznej w podziemnych zakładach górniczych
  • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
  • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
  • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

  Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

 • Dokumenty należy złożyć do: 2023-04-21
  Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
  Miejsce składania dokumentów:
  Wyższy Urząd Górniczy
  ul. Ks, J. Poniatowskiego 31
  40-055 Katowice

  Prezentacja firmy

  Pracodawca opublikował ofertę pracy w ramach Biuletynu Informacji Public... Rozwiń

  Dodatkowe informacje

  Ostatnia aktualizacja:
  22/03/2023
  Wymiar etatu:
  Pełny etat
  Rodzaj umowy:
  Na czas nieokreślony
  Liczba wakatów:
  1
  Min. doświadczenie:
  1 rok
  Min. wykształcenie:
  Wyższe licencjackie
  Branża / kategoria:
  Praca Administracja Publiczna

  Więcej ofert pracy od tego pracodawcy

  Czy chcesz otrzymywać oferty pracy na podobne stanowiska?

  Utwórz powiadomienie e-mail
  Zapisz mnie

  Zapisani kandydaci otrzymują informacje jako pierwsi.

  Podziel się ze znajomymi